Klövern AB

Kommuniké från Klöverns extra bolagsstämma den 6 augusti 2003

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2003 14:21 CEST

Val av ny styrelseledamot
Vid dagens extra bolagsstämma i Klövern AB beslutades att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter samt att välja Lars Holmgren som ny styrelseledamot. Styrelsen består därefter av Stefan Dahlbo, Gustaf Hermelin, Anna-Greta Lundh, Erik Paulsson, Bo Pettersson, Johan Piehl, Anders Swensson och Lars Holmgren.

Bemyndigande
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 18.000.000 B-aktier, varje aktie om nominellt 5 kronor. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Stefan Dahlbo till styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Dahlbo, Styrelseordförande, tel 08-402 33 00
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per juni 2003 uppgår fastigheternas bokförda värde uppgår till c:a 1,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är c:a 240 Mkr.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping,
Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22 Org.nr 556482-5833.
Styrelsens säte: Nyköping
www.klovern.se