Karolin Machine Tool AB, KMT

Kommuniké från KMT:s årsstämma den 3 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 08:40 CEST

Utdelning och avstämningsdag
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelningen per aktie skall vara 2,50 kr. Avstämningsdag är den 6 april 2006. Utdelningen beräknas sändas ut via VPC AB tisdagen den 11 april 2006.

Val av styrelse m.m.
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att bolagets styrelse skall bestå av sex ordinarie ledamöter. Mats Andersson, Tomas Billing, Marianne Brismar, Mats Heiman, och Carl-Erik Ridderstråle omvaldes och Leif Andersson valdes till ny styrelseledamot. Stämman beslutade att styrelsearvodet skall vara oförändrat, d.v.s. 1 050 000 kr att i likhet med föregående år fördelas med 300 000 kr till ordföranden och resterande belopp till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 150 000 kr per ledamot.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Tomas Billing till styrelsens ordförande.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning bland annat till följd av att ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006.

Godkännande av aktieöverlåtelse
Stämman beslutade i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen (2005:551) (f.d. Leo-lagen) att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i Pullmax ABs dotterbolag Pullmax GmbH till Patrik Deflon för en köpeskilling om 1 euro.

Förvärv samt överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av bolagets egna aktier på Stockholmsbörsen, till ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i Bolaget får ske endast inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman även att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier till marknadspris, till det antal som vid var tid innehas av bolaget. Bemyndigandet avser överlåtelse som inte sker på börs och innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Valberedning
Stämman beslutade om omval av valberedningens ordförande Viveca Ax:son Johnson (Nordstjernan AB) samt Nils Petter Hollekim (ODIN Fonder) och Erik Sjöström (Skandia Liv).

För ytterligare information kontakta:
Lars Bergström, VD och koncernchef Karolin Machine Tool AB (publ)
Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: lars.bergstrom@kmt.se
Joakim Roslund, finanschef Karolin Machine Tool AB (publ)
Tel: 08-594 211 50 eller via e-mail: joakim.roslund@kmt.se