LinkMed

Kommuniké från LinkMeds årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:37 CEST

LinkMeds årsstämma fattade beslut i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen, vilket bland annat inkluderade:

- Att bifalla valberedningens förslag till arvode till styrelsen och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

- Att § 3 i bolagsordningen ändras dels så att aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor, dels att § 4 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

- Att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner.

- Att bemyndiga styrelsen att ge ut högst 870 000 aktier för att förvärva hela eller delar av andra företag, verksamheter eller rättigheter.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Monica Caneman, Jan Eriksson, Anders Erlandsson, Birgitta Gunneflo, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Monica Caneman omvaldes till ordförande.

Valberedning kommer att sättas samman genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.För ytterligare information:
Ingemar Lagerlöf, VD 08 - 508 939 93
Okee Williams, Portfolio Manager 08 - 508 939 40
Se även www.linkmed.se

LinkMed utvecklar life science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).