Medirox AB

Kommuniké från MediRox årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 09:59 CEST

(Aktietorget: MROX A)

Årsstämman den 29 april 2009 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0:30 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 5 maj 2009, vilket innebär att handel från torsdag den 30 april 2009 sker med aktier utan rätt till utdelning. Utdelningen beräknas att sändas ut den 8 maj 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Till styrelseordförande valdes Marie Åström. Till ledamöter omvaldes Märit Östling samt nyval av Lars Olsson och Kent Svensson.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till totalt 7 basbelopp.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. De innebär i huvudsak att ersättningsformerna skall vara marknadsmässiga och utgöras av fast lön, rörlig lön och pensionspremier.

Till stämman hade aktieägare inkommit med förslag om fondemission i B-aktien. Stämman uppnådde erforderlig majoritet för att rösta igenom förslaget och uppdrog samtidigt åt styrelsen att genomföra fondemission och notering enligt förslag. Avstämningsdag fastställdes till 30 juni 2009.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta VD Robert Löfvenmark på email robert.lofvenmark@medirox.se
eller telefon 0155-45 44 10.


Styrelsen
MediRox AB (publ)


MediRox är främst verksamt inom diagnostikområdet koagulation (hemostas). Slutanvändarna finns framför allt på medicinska laboratorier på sjukhus- och primärvårdslaboratorier, inom forskning samt på djursjukhus och inom intensivvården. MediRox utvecklar, producerar och marknadsför produkter för rutinmässig diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring i samband med cirkulationssjukdomar, s.k. reagenser och kontroller. MediRox har även instrument, förbrukningsartiklar och reagenser baserade på den patenterade mättekniken FOR-Instrumenten mäter viskositet, elasticitet och koagulationstid. Reologiska mätningar är intressanta inom en rad olika branscher. MediRox ReoRox-program är i första hand utvecklat för att tillgodose behovet av reologiska mätningar inom sjukvården. Bolagets aktier är noterade på Aktietorget.