Medirox AB

KOMMUNIKÉ FRÅN MEDIROX ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:14 CEST

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 10:00 kronor per aktie, varav 1:50 kronor är ordinarie utdelning och 8:50 är bonusutdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 4 april 2006, vilket innebär att handel från fredagen den 31 mars 2006 sker med aktier utan rätt till utdelning. Utdelningen beräknas att sändas ut den 7 april 2006.

Stämman beslöt i linje med styrelsens förslag att besluta om split 3:1 innebärande att antalet aktier ökar från 989 000 till 2 967 000 aktier. Avstämningsdag beslutades till den 14 april 2006, innebärande att sista dag för handel före split blir den 11 april 2006.

Beslut fattades om att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna och baseras på ägandet per 2006-06-30 och kända förändringar därefter.

Styrelsen erhöll från årsstämman bemyndigande enligt förslag att uppta viss finansiering.

Årsstämman beslöt enhälligt att inte bemyndiga styrelsen att återköpa och försälja egna aktier.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Styrelsen omvaldes i sin helhet innebärande att styrelsen består av Stephane Pleijel (ordförande), Robert Löfvenmark, Christina Lönnbeck och Lars Olsson (VD). Årsstämman fastställde styrelsearvodet till totalt 4 basbelopp.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolag trätt i kraft den 1 januari 2006, samt föreslagen ändring om borttagande av möjlighet till byte av aktier mellan olika aktieslag.

VD Lars Olsson berättade om bolagets verksamhet. Där framkom att MediRox under inledningen av 2006 tecknat avtal med distributör för Tjeckien och Slovakien samt distributör för Indonesien. Båda dessa har varit i Sverige på utbildning och lagt mindre initiala order.

Övrig information
MediRox har beslutat att inte förnya avtalet med Remium som idag är anlitad som likviditetsgarant till och med den 13 april 2006.

Styrelsen
MediRox AB (publ)


MediRox är främst verksamt inom diagnostikområdet koagulation (hemostas). Slutanvändarna finns framför allt på medicinska laboratorier på sjukhus- och primärvårdslaboratorier, inom forskning samt på djursjukhus och inom intensivvården. MediRox utvecklar, producerar och marknadsför produkter för rutinmässig diagnostisering, efterkontroll och kvalitetssäkring i samband med cirkulationssjukdomar, s.k. reagenser och kontroller. MediRox har även instrument, förbrukningsartiklar och reagenser baserade på den patenterade mättekniken FOR. Instrumenten mäter viskositet, elasticitet och koagulationstid. Reologiska mätningar är intressanta inom en rad olika branscher. MediRox FOR-program är i första hand utvecklat för att tillgodose behovet av reologiska mätningar inom sjukvården. Bolagets aktier är noterade på NGM Equity.


MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.