Munters AB

Kommuniké från Munters årsstämma 15 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 09:25 CEST


Munters årsstämma hölls den 15 april 2009 på IVA i Stockholm.

Styrelse och arvoden
Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Anders Ilstam, Bengt Kjell, Sören Mellstig, Eva-Lotta Kraft, Jan Svensson, Lars Engström, Kenneth Ericsson och Kjell Åkesson. Anders Ilstam utsågs till styrelsens ordförande och Bengt Kjell till vice ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med sammanlagt 2.275.000 kronor.
Arvode till revisor beslutades utgå enligt räkning.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att ansamlade vinstmedel om 798.587.275 kronor överförs i ny räkning.
Riktlinjer till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa riktlinjer till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, huvudsakligen innebärande att ersättningen skall vara marknadsmässig och att den skall ha ett förutbestämt tak.

Bolagsordning
Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen (§10), innebärande att bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Bolagsstämman beslöt också om en villkorad ändring av bolagsordningen (§12), innebärande att kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att endast en kortare annons om att kallelse har skett skall införas i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Ändringen innebär också att bestämmelsen om när kallelse skall ske tas bort.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.munters.com/arsstamma.
Munters AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Lars Engström, CEO
Tel: +46 8 626 63 03

Martin Lindqvist, CFO
Tel: +46 8 626 63 06
martin.lindqvist@munters.se

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har drygt 4 100 anställda och en omsättning på cirka 6,5 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. För mer information se www.munters.com.