NeoNet AB

Kommuniké från NeoNet AB:s extra bolagsstämma den 15 juli 2003

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 09:07 CEST

Bemyndigande för styrelsen
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 500.000 kronor genom nyemission av högst 10.000.000 nya aktier, envar aktie om nominellt fem öre. Emission skall ske med bestämmelse om apport som ett led i genomförandet av bolagets förvärv av aktier och optioner i Lexit Financial Group, Inc.

Köpeskillingen för Lexit utgörs av en kombination av kontant betalning och nyemitterade aktier och beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner US dollar i kontant betalning och cirka 8,2 miljoner nyemitterade aktier. Viss avräkning avseende Lexits redovisade resultat för perioden 1 april 2003 till och med 31 augusti 2003 kommer att göras. Denna avräkning beräknas dock inte bli substantiell.

Goodwill från förvärvet beräknas till cirka 60 miljoner kronor med en avskrivningstid på tio år. Neonet bedömer att det initiala årliga resultatbidraget från förvärvet kommer att uppgå till cirka 7-10 miljoner kronor efter goodwillavskrivning och finansnetto.

För mer information kontakta:
Torvald Bohlin, VD och koncernchef NeoNet
Tel. 070-623 62 60 torvald.bohlin@neonet.biz

NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier på världens ledande börser. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de anslutna börserna. Handel och exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord. NeoNets kunder finns i tolv länder inklusive USA. NeoNet har 81 medarbetare med kontor i Stockholm, New York, London och Frankfurt samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO).

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz