NeoNet AB

Kommuniké från Neonet ABs årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:29 CEST

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Neonet AB (publ) i dag:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008. 

Till styrelseledamöter omvaldes Staffan Persson, Hans Karlsson, Nils-Robert Persson, Gerard Versteegh och Thord Wilkne, med Staffan Persson som ordförande. 

Arvodet för styrelsen fastställdes oförändrat till totalt 1 250 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), att fördelas i enlighet med valberedningens förslag, samt därtill ett oförändrat arvode om 50 000 kronor för ordföranden i dotterbolaget Neonet Securities AB. 

Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Stämman beslutade om ändring av bolagets firma till "Neonet AB (publ)". 

Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av aktier i bolaget till ett totalt värde av maximalt 20 000 000 kronor. Stämman bemyndigade vidare styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier via NASDAQ OMX Stockholm eller som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. 

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Peter Lindell, Staffan Persson och Hans Karlsson att utgöra valberedning med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. 

För en detaljerad redogörelse av de godkända förslagen, se kallelsen till stämman påwww.neonet.com
VD Simon Nathansons presentation kommer också att vara tillgänglig på Neonets webbsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Lilja
Informationschef Neonet
08-454 15 82

Neonet är en global mäklarfirma och teknologileverantör. Neonet erbjuder sofistikerade mäklartjänster samt effektiva systemlösningar, Neonet XG, för värdepappershandel på världens ledande marknadsplatser. Neonets egenutvecklade system används i den egna mäklarverksamheten samt säljs och licensieras till professionella aktörer. Neonets kunder utgörs av banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser i över 20 länder. Neonet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, besökwww.neonet.com.