NGS Next Generation Systems Sweden AB

KOMMUNIKÉ FRÅN NGS GROUP AB (PUBL) ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 26 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:12 CEST

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i NGS Group AB (publ) beslutade bolagsstämman följande:

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av förlagslån med avskiljbara teckningsrätter samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalningen får ske genom apport eller kvittning och får avse högst 50 miljoner aktier. Bemyndigandet är avsett att användas i samband med förvärv av bolag och kapitalanskaffning.

Bolagsstämman beslutade även om följande ärenden;
att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,

att bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag om disposition av bolagets vinstmedel,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, tillstyrkt av revisorn.

att tillerkänna styrelseledamöterna ett arvode om 250.000 kr att fördelas dem emellan,

att omvälja tidigare styrelse med undantaget att Hans-Åke Åbinger ersätter Johan Koch som styrelseledamot.

att bolagsordningen ändras enligt Aktiebolagslagens nya regler.Beslut vid konstituerande styrelsesammanträde
På konstituerande styrelsemöte direkt efter bolagsstämman omvaldes Per Odgren till styrelseordförande.