Nilörngruppen AB

Kommuniké från Nilörngruppens årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 17:00 CEST

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall ske. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Det beslutades också i enlighet med styrelsens förslag att minska reservfonden med 29.480 TSEK.

Stämman beslutade att styrelsen tillsvidare skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare
noterades att omval av Petter Stillström samt nyval Anders Ekborg, Jan Kjellman och Vilhelm Schottenius skedde. Petter utsågs till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode beslutades utgå med 375.000 kr att fördelas med 150.000 kr till ordförande och 75.000 till var och en av övriga ledamöter.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Till revisor för tiden tills 2012 års årsstämma valdes KPMG AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Carl Lindgren.

Försäljningen av Nilörn Produktion ABs verksamhet till dotterbolagets ledning godkändes.

Borås den 21 april 2009
Nilörngruppen AB (Publ)


För ytterligare information om förslagen som antogs hänvisar vi till www.nilorn.se där dokumentation relaterad till bolagsstämman finns att ladda ner.