Note AB

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 26 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:09 CEST

Årsstämman fattade följande beslut, i enlighet med styrelsens förslag:

Att till aktieägarna dela ut SEK 0,50 per aktie eller totalt SEK 4,8 miljoner för 2005. Avstämningsdag är tisdagen den 2 maj, utdelningen beräknas komma att utsändas fredagen den 5 maj.

Att godkänna de av styrelsen föreslagna ändringarna i bolagsordningen som finns beskrivna i kallelsen till årsstämman.
Att införa ett incitamentsprogram och emittera 200.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget NOTE Components AB. Optionsrätterna skall användas inom ramen för ett så kallat incitaments-program, varför VD och ledande befattningshavare i NOTE-koncernen skall erbjudas att på marknadsmässiga villkor förvärva dessa såsom värdepapper.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Sten Dybeck, Ulf Mikaelsson och Lennart Svensson samt nyvaldes Arne Forslund och Curt Lönnström. Sten Dybeck omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten Dybeck, styrelseordförande, tel. 08-755 60 61 eller 0708-55 18 00
Annelie Wirdefeldt, IR/Informationschef, tel. 0176-799 12, 076-815 99 99

Datum för ekonomisk information från NOTE under resterande delen av 2006:
Delårsrapport januari-juni 9 augusti
Delårsrapport januari-september 25 oktober

Om NOTE
”Vår affärsidé är att, nära våra kunder, producera elektronik från design till eftermarknad.” NOTE är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik och finns etablerat i Sverige, Finland, Estland, Litauen och Polen. Nettoomsättningen för år 2005 uppgick till 1 500 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1100. Läs mer på www.note.se