Stockholmsbörsen AB

Kommuniké från OMX AB’s årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:45 CEST

Vid OMX’ ordinarie årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna i enlighet med föreslagna beslut, bland annat följande:

Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna till 6:50 kronor per aktie, varav ordinarie utdelning 3 kronor och extrautdelning till 3:50 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 11:e april 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut den 18:e april 2006.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén, Tarmo Korpela, Hans Munk Nielsen, Markku Pohjola och Olof Stenhammar omvaldes. Olof Stenhammar valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsens arvode till 2 500 000 kronor, att fördelas med 750 000 kronor till styrelseordföranden, och med 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Arvodet för kommittéarbete fastställdes till 400 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006. Dessutom beslutades att godkänna principer för ersättning med mera, Aktiesparprogram 2006 för ledande befattningshavare samt principer för att utse Valberedning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman utsågs Adine Grate Axén (ordförande), Urban Bäckström och Hans Munk Nielsen till ledamöter av Revisionsutskottet och Olof Stenhammar (ordförande), Adine Grate Axén och Bengt Halse till ledamöter av Ersättningsutskottet.

Magnus Böcker’s anförande till aktieägarna finns också att tillgå på OMX’ hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Lilja, informationschef OMX +46 8 405 63 95

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius, erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX' integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, besök www.omxgroup.com