ORC Software AB

Kommuniké från Orc Software AB:s (publ) extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 17:10 CET

Idag den 16 februari 2010 höll Orc Software en extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Kungsgatan i Stockholm.

Beslut om nyemission av aktier
Styrelsen offentliggjorde den 25 januari 2010 ett erbjudande riktat till aktieägarna i Neonet AB (publ) (”Neonet”) att teckna nya aktier i Orc Software mot vederlag i form av aktier i Neonet (”Erbjudandet”).

Extrastämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att öka Bolagets aktiekapital med högst 813 326,40 kronor genom emission av högst 8 133 264 aktier enligt nedan.

För varje aktie i Neonet erbjuds 0,125 nya aktier i Orc Software vilket innebär att aktieägarna i Neonet erhåller en nyemitterad aktie i Orc Software för varje fullt åttatal aktier i Neonet. Aktieägare vilkas innehav av aktier inte är jämnt delbart med åtta kan acceptera Erbjudandet för hela sitt innehav, inklusive överskjutande aktier. I den mån aktieägare därvid även erhåller en fraktion av en aktie i Orc Software kommer denna fraktion att läggas samman med övriga sådana fraktioner och säljas vid Nasdaq OMX varefter aktieägarna erhåller kontant betalning för sin respektive fraktion av den totala försäljningslikviden.

Erbjudandet kommer att justeras om Neonet innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna.

Teckningstiden löper från och med den 11 mars 2010 till och med den 1 april 2010. Anmälan om accept av erbjudandet ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden liksom att senarelägga likviddagen.

Tilldelningen av aktier i emissionen är villkorad av att villkoren för Erbjudandet uppfylles eller frånfalles.

De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2010.

Vid full anslutning till aktiealternativet i Erbjudandet kommer totalt 8 133 264 aktier i Orc Software att emitteras till aktieägarna i Neonet. Apportegendomen beräknas preliminärt vid full anslutning till Erbjudandet tas upp till ett värde om 1 191 523 176 kronor i Orc Softwares balansräkning om inte tillämpliga redovisningsregler föranleder en annan bedömning.

VD Thomas Bills presentation till aktieägarna finns tillgänglig på www.orcsoftware.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Orc Software, Investor Relations, tel 08-506 477 00, ir@orcsoftware.com

Om Orc Software
Orc Software (SSE: ORC) är den globala finansbranschens ledande leverantör av lösningar för avancerad värdepappershandel och snabb konnektivitet. Orc har under mer än 20 år försett marknaden med avancerade handelslösningar till marknadsaktörer med höga krav.

Företagets lösningar är samlade inom huvudområdena Orc Trading och Orc Connect och erbjuder de verktyg som krävs för att fatta de bästa besluten inom finansiell handel respektive konnektivitet. De erbjuder bland annat starka analysmöjligheter, oöverträffad räckvidd till många marknader, kraftfulla funktioner för automatiserad handel, stöd för avancerad handel med terminer och optioner, extremt låg fördröjning, samt riskhantering.

Bland Orcs kunder finns ledande banker, trading- och market making-firmor, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Mer information finns på: www.orcsoftware.com

MEDDELANDE

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas direkt eller indirekt (eller genom posten, eller med något medel för handel mellan delstaterna eller internationellt, eller genom någon nationell värdepappersbörs) i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i något annat land där ett sådant erbjudande inte får lämnas utan tillstånd från behörig myndighet (tillsammans de ”Uteslutna Länderna”). Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet. I enlighet därmed kommer inte, och får inte kopior av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen och andra handlingar, rörande Erbjudandet postas eller på annat sätt sändas eller distribueras i eller till USA eller något annat av de Uteslutna Länderna.

Personer som mottar sådana handlingar (inkluderande bland annat depåbanker och förvaltare) får inte distribuera, sända eller posta dem i, till eller från USA eller de andra Uteslutna Länderna eller använda posten i USA eller sådana medel i något som helst syfte, direkt eller indirekt, i samband med Erbjudandet. En accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt medfört att dessa begränsningar inte följts är ogiltig. Denna handling är inte ett erbjudande att sälja aktier i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land.

I den mån detta pressmeddelande anses utgöra ett erbjudande om värdepapper i något land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet riktas det endast till kvalificerade investerare i enlighet med detta.

Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land utan registrering eller dispens som gäller registrering. De aktier i Orc som ska emitteras i enlighet med Erbjudandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Värdepapperslagen 1933 i USA (Securities Act of 1933), och för inte erbjudas, säljas eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA.