Novacast AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSSTÄMMA DEN 23 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:05 CET


Nyemission finansierar Camito Technology Center

Samarbetsavtal mellan Camito och Sandvik Coromant stärker totalkonceptet

Aktiesplit och bemyndigande för apportemission


I sitt anförande vid ordinarie årsstämman kunde VD, Hans Svensson, utveckla innebörden av det samarbetsavtal som tecknats med Sandvik Coromant avseende verksamheten i Camito Technology Center. Anläggningen skall omfatta R&D resurser, utbildningsfaciliteter samt viss produktionskapacitet för kunder i närområdet. Investeringen från NovaCasts sida görs för att snabbare kunna bygga upp en grupp av externa underleverantörer som, efter certifiering, skall tillverka Camitoverktyg.

Samarbetet med Sandvik Coromant syftar till att snabba upp slutbearbetningen vid färdigställandet av Camitoverktyg. Vidare skall Camito och Sandvik Coromant aktivt marknadsföra det totala Camitokonceptet mot den globala fordonsindustrin.

Den marknad som Camitokonceptet riktar sig mot är värd ca 30 miljarder per år och NovaCast siktar på att inom 5 - 10 år nå en marknadsandel på 20%.

Camitos affärsmodell innebär att man blir leverantör av förädlade vertygshalvfabrikat till den globala fordonsindustrin och deras underleverantörer. Dessutom kommer den programvara, CamitoSoft, som är nödvändig för att konstruera och tillverka enligt Camitometoden, att licensieras till de certifierade gjuterierna. En viktig del i Camitos strategi är att knyta till sig etablerade teknikpartners vars produkter och kunskap stärker det totala affärserbjudandet till kunden - kortare ledtider för produktion av nya bilmodeller. Sandvik Coromant, som är världsledande inom verktygsstål med en marknadsandel på 20%, är en mycket lämplig första partner i detta koncept.

VD kunde även informera om att aktiviteten inom CGI verksamheten, som nu drivs i det helägda dotterbolaget Graphyte AB, är hög och att man deltar i flera intressanta kundprojekt där tester med framförallt PQ-CGI InMold pågår. Målet för 2006 är att kunna presentera en eller flera större order utöver den som erhölls för ett par veckor sedan.


Efter presentation av årsredovisning och revisionsberättelse fastställde årsstämman resultat och balansräkningar samt godkände styrelsens förslag till disposition av resultat. Ingen utdelning föreslogs. Årsstämman beviljade även styrelsen ansvarsfrihet för 2005.

Årsstämman beslutade att genomföra en aktiesplit innebärande att antalet aktier fördubblas och aktiens kvotvärde ändras från 1 kr till 0,5 kr per aktie.

Stämman fattade beslut att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission med förträdesrätt för befintliga aktieägare av upp till 6 miljoner aktier (efter split). Emissionskapitalet skall främst användas för expansion av den fordonsrelaterade verksamheten inom Camito och Graphyte.

Det beslutades även att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av upp till 800.000 aktier (efter split). Avsikten är att styrelsen skall ha en handlingsberedskap att genomföra förvärv.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan-Erik Dantoft, Janni Dimovski, Bo Hedenström, Göran Kroon, Rudolf Sillén och Hans Svensson.Årsstämman hölls i Salénhuset i Stockholm den 23 mars 2006.


Vid frågor vänligen kontakta VD , Hans Svensson 0457-386302 eller 070-565 22 50. Besök även www.novacast.se


Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.