Eurovip Group

Kommuniké från ordinarie årsstämma 2008

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 13:23 CEST

(Aktietorget: EVIP B)

Årsstämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att den ansamlade förlusten om -278 272 kronor, överförs i ny räkning.

Bolagsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Till styrelseledamöter omvaldes Jesper Stevrin och Lars Björk nyvaldes gjorde Bo Halbert samt Rachid Lahyani som även utsågs till Verkställande direktör. Till ordförande utsågs Bo Halbert. Till revisorer nyvaldes auktoriserade revisorn Peter van Lienden.

Årsstämman fattade också beslut om arvoden till styrelse och revisor i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag genomföra nyemission av aktier och teckningsoptioner samt att ändra bolagsordningen till att aktiekapitalet skall vara lägst 8 750 000 kronor och högst 35 000 000 kronor och att antalet aktier skall vara lägst 8 750 000 och högst 35 000 000.

Protokoll fört vid årsstämman samt den fastställda årsredovisningen finns tillgängliga på bolagets hemsida.


För ytterligare information, kontakta
Rachid Lahyani VD,
Eurovip Group AB,
mobil: 0707-71 04 45

eller styrelseledamoten Jesper Stevrin
mobil: 0763-38 48 11


####

Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för lojalitetsprogram, bonusfördelning m.m. Eurovip Group AB är noterat på Aktietorget. Handeln i aktien är stoppad sedan 11 mars 2008.