Morphic Technologies

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 15:25 CET

På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) tisdagen den 28 oktober 2003 fattades beslut om:

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen.
att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

att styrelsearvode utgår med 50.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 60.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt räkning.
att välja omval av styrelseledamöterna:

Peter Heidlund
Jan Alvén
Alf Björseth
Anette Myrheim
Anders Brännström
Bengt Belfrage

att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 400.000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10.000.000 aktier av serie B.

Göteborg 2003-10-28
Styrelsen

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se