A-COM Communication Aktiebolag

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i A-Com

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 18:21 CEST

Ordinarie bolagsstämman i A-Com AB (publ) den 8 oktober 2003 fattade följande beslut:

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för bokslutsåret 1 maj 2002 till 30 april 2003.

Bolagsstämman beslöt att ingen utdelning kommer att lämnas till aktieägarna.

Bolagsstämman valde ny styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter: Roland Nilsson (omval), Thomas Hvid (omval), Fredrik Sandelin (omval), Lage Jonason (nyval) och Åsa Mindus Söderlund (nyval). Anders Runer hade avböjt omval.

Beslutades att till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde året efter denna stämma till ordinarie revisor välja Stefan Älgne, KPMG samt till revisorssuppleant välja Anders Malmeby, KPMG.

Beslutades om ändring av bolagsordningen varigenom aktiekapitalgränserna ändrades till lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner kronor.

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut att aktiekapitalet i A-Com AB (publ), som för närvarande uppgår till 8.343.438 kronor, skall ökas med högst 25.030.314 kronor genom utgivande av högst 50.060.628 aktier. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt för aktieägarna, varvid innehav av en aktie berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 20 oktober 2003 till och med den 4 november 2003. För envar tecknad aktie skall erläggas 80 öre kontant. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 14 oktober 2003. Företrädesmissionen är garanterad av bolagets huvudägare, ledning samt ett antal externa intressenter ("Garantikonsortiet"), vilka i avtal med bolaget åtagit sig att i emissionen teckna sammanlagt högst 50.060.628 aktier, till ett sammanlagt belopp av 40.048.502 kronor.

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut att bolaget skall uppta ett förlagslån om nominellt 100 kronor genom emission av ett skuldebrev förenat med högst 7.197.605 avskiljbara teckningsoptioner. Rätt att teckna skuldebrevet förenat med avskiljbara teckningsoptioner skall tillkomma dotterbolaget A-Com Interactive AB ("Interactive") med rätt och skyldighet för Interactive att omedelbart avskilja optionsrätterna och överlåta dessa vederlagsfritt till medlemmarna i Garantikonsortiet.

Bolagsstämman beslöt att öka bolagets aktiekapital med högst 45.912 kronor genom nyemission av högst 91.824 aktier. Esterel Marketing B.V. skall äga rätt att teckna de nyemitterade aktierna till en teckningskurs om 2,812 kronor. Betalning för tecknade aktier genom kvittning av fordran om 258.209 kronor som Esterel Marketing B.V. har på bolaget.

Bolagsstämman beslöt öka bolagets aktiekapital med högst 3.218.157 kronor genom nyemission av högst 6.436.314 aktier. Intangible Holdings B.V. skall äga rätt att teckna de nyemitterade aktierna till en teckningskurs om 1,476 kronor. Betalning för tecknade aktier skall ske genom kvittning av fordran om 9.500.000 kronor som Intangible Holdings B.V. har på bolaget.

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens beslut av den 4 september 2003 om överlåtelse av rörelsen i dotterbolaget Locomotiv Action Marketing Reklambyrå KB till tidigare anställda i A-Com koncernen.

FÖR MER INFORMATION
Roland Nilsson, styrelseordförande, A-Com AB, 08 - 587 078 00
Fredrik Sandelin, VD och koncernchef, A-Com AB, 08 - 587 078 00
www.a-com.se