Arcam AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB (PUBL) DEN 27 MAJ 2003

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:16 CEST

ARCAM: KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB (PUBL) DEN 27 MAJ 2003

Beslut om avskaffande av A-aktier samt nedsättning av aktiekapitalet, enligt styrelsens förslag. Demonstration av Arcams nya EBM S12, och visning av detaljer tillverkade i titan och stål med utrustningen.

Vid bolagsstämman den 27 maj 2003 omvaldes sittande styrelse med Henrik Hedlund, Lennart Joersjö, Orvar Parling, Sven-Åke Henningsson, Rolf Ekedahl och Jan Crister Persson. Olli Hautala och Thomas Carlström omvaldes som suppleanter. Vidare omvaldes Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB som revisorer för den kommande 4-års-perioden. Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen innebärande avskaffande av A-aktier, samt nedsättning av bolagets aktiekapital, enligt styrelsens förslag.
VD Magnus René redogjorde för fjolårets händelser, de nyligen genomförda första internationella försäljningarna och de pågående leveranserna, samt presenterade bolagets fortsatta planer och strategier.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Henrik Hedlund till ordförande och Orvar Parling till vice ordförande.
Ett 20-tal aktieägare deltog vid stämman och fick tillfälle att se Arcams nya EBM S12 och därmed konstatera de stora framsteg som gjorts under året. Under stämman visades också hur Arcam i samarbete med kunder vidareutvecklat processen för att tillverka detaljer i titan, för användning i krävande applikationer.


Göteborg den 27 maj 2003
Arcam AB (publ)

Styrelsen


Arcam är ett svenskt högteknologiskt företag inom verkstadstekniska industrin. Arcams tjänster och produkter ger genom FriFormsteknik kunden möjlighet att direkttillverka metalldetaljer för funktionella prototyper, formverktyg och korta serier. Teknologin ger betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam AB (Publ) är noterat på NGM Equity.


Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.