Countermine Technologies AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Countermine Technologies AB

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 12:53 CEST

Styrelsen
Vid bolagsstämman valdes följande personer till ordinarie ledamöter i styrelsen: Björn Wolrath, Karl-Gustaf Lye, Carl-Erik Olsson samt Lars Nylin samtliga omval. Håkan Daniels omvaldes till revisor samt Anders Skeppstedt till revisorssuppleant, båda från KPMG.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för 2002.

VD-anförande
Verkställande Direktören Lars Nylin berörde kort följande i sitt anförande:
- Uppskattningsvis finns det 500 000 st minor och 400 000 st oexploderade ammunitionseffekter att röja i Kroatien
- 3% av landets yta utgörs av misstänkta minfält dvs. 1 700 km2
- Under året har CMT kunnat fakturera flera minsaneringsprojekt.
- Riktade emissioner har tillfört 6,8 milj. SEK under året.
- ORACLE systemet arbetar nu effektivt i sin minsaneringsfunktion.
- Dotterbolaget i Kroatien Terrafirma d.o.o. har tillförts ytterligare personal och utrustning för minsaneringsuppdrag. Förberedelser för dubbelskiftsarbete pågår.
- TerraFirma har god beläggning för närvarande, trots detta är ORACLE maskinen ej fullbelagd, varför den maskinella minsaneringstjänsten har hyrts ut till andra bolag.
- Enligt CROMAC, utgör 1 700 km2 av Kroatiens yta misstänkta minfält och uppskattningsvis återstår det 170 km2 av verkliga minfält som skall saneras. Fram till och med år 2002 har endast 15% av denna yta sanerats från minor. Nedlagda kostnader för åren 1998-2002 omfattade 133 miljoner Euro. Bolagen som för närvarande arbetar i Kroatien har alla god beläggning. CROMAC har löpande nya projekt som läggas ut för anbudsinfordran.

Beslut
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende aktiernas nominella belopp från 1,00 kr (en krona) till 0,10 kr (10 öre).

Bolagsstämman beslutade om ändring av aktiekapitalets gränser från 890 000 kr till 3 560 000 kr.

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emission av aktier upp till aktiekapitalets övre gräns, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning skall kunna erläggas kontant eller genom kvittning. Bemyndigandet skall kunna användas vid ett eller flera tillfällen.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att bolaget, genom emission av konvertibla skuldebrev utan företrädesrätt för aktieägarna, skall ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om högst 10 000 000 kronor. Betalning skall kunna erläggas kontant eller genom kvittning.
Stockholm den 24 juni 2003

Countermine Technologies AB

Styrelsen

Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.