Countermine Technologies AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Countermine Technologies AB den 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:08 CEST

Styrelsen
Vid bolagsstämman valdes följande personer till ordinarie ledamöter i styrelsen: Björn Wolrath, Karl-Gustaf Lye, Carl-Erik Olsson samt Lars Nylin samtliga omval Som ny i styrelsen valdes Diana Wormuth.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för 2003.

VD-anförande
- Verkställande Direktören Lars Nylin berörde följande i sitt anförande:
- ORACLE systemet arbetar nu effektivt i sin minsaneringsfunktion.
- Dotterbolaget i Kroatien Terrafirma d.o.o. har tillförts ytterligare personal (sysselsätter idag 22 personer) och utrustning för minsaneringsuppdrag.
- Enligt CROMAC, utgör 1 700 km2 av Kroatiens yta misstänkta minfält. De kroatiska makthavarna vill nu utöka det inhemska bidraget till minsaneringsbudgeten från ca 200MSEK till 630MSEK. Bolagen som för närvarande arbetar i Kroatien har alla god beläggning. CROMAC har löpande nya projekt som läggas ut för anbudsinfordran.
- TerraFirma har god beläggning för närvarande, trots detta har ORACLE maskinen ej varit fullbelagd, varför den maskinella minsaneringstjänsten har hyrts ut till andra bolag.
- TerraFirma, förbereder för anbudsförfarande i Bosnien och Hercegovina.
- En grupp internationella investerare väntas under 2004-2005 att successivt satsa 10 Meuro i Countermine Operations AB för expansiv affärsutveckling.
- Produktionsförberedelser pågår för fullt i Countermine Engineering AB för produktionsstart av serietillverkning av Oracle maskiner.
- Svenska ammunitionsröjningsprojekten startar efter semesterperioden.

Beslut
Bolagsstämman beslutade om ändring av aktiekapitalets gränser till lägst 960 TSEK och högst 3 840 TSEK.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emission av aktier upp till aktiekapitalets övre gräns, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning skall kunna erläggas kontant eller genom kvittning. Bemyndigandet skall kunna användas vid ett eller flera tillfällen.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att bolaget, genom emission av konvertibla skuldebrev utan företrädesrätt för aktieägarna, skall ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om högst 50 MSEK. Betalning skall kunna erläggas kontant eller genom kvittning.

Stockholm den 30 juni 2004

Countermine Technologies AB

Styrelsen


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.