Optimum Optik AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Optimum Optik

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 09:23 CEST

Bo Törnblom, Sven Schelin, Anders Trygg och Kenneth Mats-Ers omvaldes som styrelseledamöter. Mats Friberg omvaldes som styrelsesuppleant. Stämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att kunna ta beslut om nyemission av högst 4.000.000 B-aktier samt att kunna förtidsinlösa konvertibelt förlagslån på 20 MSEK i utbyte mot annan långfristig finansiering.

Optimum Optik AB har igår måndagen den 7 juli avhållit ordinarie bolagsstämma.

Bo Törnblom, Sven Schelin, Anders Trygg och Kenneth Mats-Ers omvaldes som styrelseledamöter. Mats Friberg omvaldes som styrelsesuppleant och arbetar som CFO i bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Som ersättningskommitté och nomineringskommitté valdes Bo Törnblom och Sven Schelin.

Stämman beslöt vidare att ge styrelsen ett bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av högst 4.000.000 B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att tillförsäkra franchisetagare delägarrätt i bolaget, att stärka bolagets finansiella ställning eller att finansiera företagsförvärv. Bemyndigandet är en förlängning från föregående ordinarie bolagsstämma där styrelsen erhöll samma bemyndigande men inte utnyttjade något under föregående räkenskapsår.

Beslut togs vidare om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om att förtidsinlösa nuvarande konvertibla skuldebrev å 20.000.000 kr som löper t o m 2006-10-31. Skuldebrevet löper med fast ränta om 5% per år och kan konverteras till totalt 2.000.000 B-aktier. Förtidsinlösen skall ske till ett långfristigt skuldebrev utan konverteringsrätt. Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att teckna långfristigt skuldebrev på marknadsmässiga villkor. Skälet till förtidsinlösen är att skapa en tryggare finansiering av verksamheten då styrelsen uppfattar att konvertering av nuvarande lån inte kommer att ske. Vidare möjliggör utbytet nya intressenter att investera i bolaget.

Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret jan – dec 2002.

Styrelsen i Optimum Optik AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Friberg, CFO tel: 0707-726881
e-mail info@optimumoptik.se
Sven Schelin, VD tel tel: 0709-904905