Displayit AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Robux IT Holding AB (Publ)

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 10:42 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Robux IT Holding AB (publ) den 30 juni 2003 fattades bland annat följande beslut.

Disposition beträffande bolagets resultat
Sedan bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning för bolaget och för koncernen, beslutade stämman att den ansamlade förlusten om SEK 7.376.000 skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse, revisorer och arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Robert Rehbinder, Magnus Högvall och Björn Rydstedt. Det kan noteras att i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse till extra bolagsstämma den 11 juli har förslag lämnats till att välja ny styrelse vid den extra stämman.

Stämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Fråga om bolagets försättande i likvidation
Beslutade stämman att fortsätta att driva verksamheten vidare samt att inte försätta bolaget i likvidation med hänsyn till den förestående apportemissionen, vilken skall beslutas vid extra bolagsstämma den 11 juli 2003 .

För ytterligare information, kontakta:
Svante Lundqvist, VD, 070-568 89 30

Robux IT Holding AB (publ)
Positionen 154
115 74 Stockholm
Webb: www.robux.se