Sectra AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Sectra AB: "Sectras bästa resultat genom tiderna"

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 18:26 CEST

- Vår internationella satsning har lett till ökad försäljning på marknader utanför Sverige. Sectra har expanderat med god lönsamhet och vi kan presentera vårt bästa resultat någonsin, sade koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på Sectras ordinarie bolagsstämma i Linköping idag, som besöktes av ca 120 aktieägare.

Vid stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,50 kr per aktie, sammanlagt 16 538 255,50 kr.

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Ericson, Gündor Rentsch, Carl-Erik Ridderstråle, Torbjörn Kronander och Jan-Olof Brüer.

Vidare beslutade stämman att välja revisionsbolaget Lindebergs Grant Thornton AB som revisor i bolaget för en mandatperiod om fyra år.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen för tiden fram till nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission om högst 3 300 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 3 300 000 kr. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen men endast i samband med genomförande av eller för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt i samband med marknadsinvesteringar. Utspädningseffekten om hela bemyndigandet utnyttjas blir vad avser aktiekapital cirka 10 procent och röster cirka 6 procent.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibla skuldförbindelser om sammanlagt nominellt högst 30 Mkr att riktas till koncernens medarbetare och 3 Mkr att riktas till valda externa styrelseledamöter. Konverteringskursen skall motsvara 135 procent av det volymviktade medeltalet av noterade betalkurser för bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista under tiden fr.o.m. den 18 augusti 2003 t.o.m. den 29 augusti 2003. Utspädningseffekten vid fullteckning samt full konvertering blir med avseende på aktiekapital maximalt 1,0 procent och röster cirka 0,6 procent.

Stämman antog också styrelsens förslag om utställande av ytterligare högst 80 000 personaloptioner för koncernens medarbetare i USA. Om dessa personaloptioner nyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande upp till cirka 0,2 procent av aktiekapitalet och 0,1 procent av röstetalet.


För ytterligare information kontakta:
Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09, job@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: www.sectra.se


Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Idag omfattar verksamheten medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 274. Omsättningen uppgick helåret 2002/2003 till 503 Mkr. Sectra är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Fr o m den 1 juli 2003 kommer Sectra att noteras på Attract 40.