Svenska Kaolin AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA KAOLIN AB (PUBL.)

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 15:29 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA KAOLIN AB (PUBL.)

Vid ordinarie bolagsstämma i Svenska Kaolin AB (publ.), den 16 maj fattades bland annat följande beslut:

Till styrelse valdes Ulf Källåker, Sara Rindeskog, Per Westlund, samtliga nyval. Paul Hammergren omvaldes. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Paul Hammergren till styrelsens ordförande. Samtidigt avgick Paul Hammergren som verkställande direktör och ny VD är Ulf Källåker.

Omval av Claes Thimfors, ordinarie revisor samt Lennart Wiberg, revisorsuppleant.


Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om dels ändring av bolagsordningen genom:

- att styrelsen skall ha sitt säte i Eslövs kommun.
- att aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.032.434,40 kronor och högst 4.129.377,60 kronor.
- att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i DN eller i annan rikstäckande dagstidning.
- att bolagsstämma, ordinarie eller extra, skall hållas i Eslöv eller Stockholm.

dels, att ge styrelsen bemyndigande att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om riktade emissioner om sammanlagt högst 3.000.000 aktier om nominellt tio (10) öre innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 300.000 kronor med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som anges i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen fick bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och rikta emissionen till institutioner, samarbetspartners och även till kapitalmarknaden. Den totala utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår till maximalt 29 procent av kapital och röster.

Slutligen beslutades att bolaget söker avnotering från Nordic Growth Market Equity (NGM-listan).

Svenska Kaolin AB (publ.) affärsidé är att exploatera en högkvalitativ fyndighet av kaolinlera i Skåne.

Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2002.


Göteborg den 19 maj 2003
Styrelsen i Svenska Kaolin AB

För ytterligare information kontakta Ulf Källåker, VD, telefon 0152-10800 eller styrelsens ordförande Paul Hammergren, telefon 018-156424.


Svenska Kaolins affärsidé är att lönsamt exploatera en stor kaolinfyndighet i Skåne. Visionen är att bli en betydande producent och leverantör av högkvalitativa kaolinprodukter till pappers- och keramisk industri i norra Europa. Bolaget skall även bygga upp en förädling av vissa produkter för att nå marknadsområden med hög marginal. Produktionen beräknas kunna öka successivt i takt med att nya marknadsandelar erövras. Fyndighetens volym kan göra produktion möjlig i upp emot 100 år.