Orexo AB

Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 27 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:44 CEST

Årsstämman beslöt att genom omval utse Monica Caneman, Johan Christenson, Hans-Peter Hasler, Zsolt Lavotha, Staffan Lindstrand, John Sjögren och Kjell Strandberg till ordinarie styrelseledamöter samt att genom omval utse Håkan Åström till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Håkan Åström, Johan Christenson och Hans-Peter Hasler till ledamöter i ersättningskommittén och Johan Christenson, John Sjögren och Kjell Strandberg till ledamöter i produktutvecklingskommittén samt Håkan Åström, Monica Caneman och Staffan Lindstrand till ledamöter i revisionskommittén.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 1.700.000 kronor att fördelas med 500.000 kronor till styrelsens ordförande, 1.050.000 kronor till övriga styrelseledamöter och 150.000 kronor för arbete inom styrelsekommittéerna.

Årsstämman beslöt att inrätta en valberedning.

Årsstämman beslöt att ändra bolagsordningen, varigenom bolagsordningen bland annat anpassas till den nya aktiebolagen.

Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 1.300.000 nya aktier mot betalning med apportegendom.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslöt anta ett nytt personaloptionsprogram innefattande utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet omfattar 200.000 personaloptioner. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt som marknadsvärdet på Orexos aktier vid tidpunkten för tilldelning. 133.050 teckningsoptioner skall emitteras till det helägda dotterbolaget Pharmacall AB såsom säkring för programmet. Fullt utnyttjande av personaloptionerna leder till en utspädning om cirka 0,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.


För information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, verkställande direktör, Orexo AB
018-780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, vice vd och Finansdirektör, Orexo AB
018-780 88 44, e-post: claes.wenthzel@orexo.se