PartnerTech AB

Kommuniké från PartnerTechs ordinarie årsstämma den 26 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:51 CEST

I sitt stämmoanförande konstaterade VD och koncernchef Mikael Jonson att PartnerTech i fjol skapade en bra plattform för tillväxt 2006. Under året etablerade sig företaget i Finland genom förvärvet av KSH-Productor Oy samtidigt som investeringar gjordes i nya anläggningar i bland annat Polen. Expansionen fortsatte i februari genom köpet av Th Kristiansen i Norge. PartnerTech, som vann flera strategiska kontrakt i fjol, presenterade under första kvartalet en försäljningstillväxt på 35,9 procent.

På PartnerTech AB (publ) ordinarie årsstämma fattade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om följande:
· Att till aktieägarna dela ut SEK 1,30 per aktie eller totalt SEK 15,8 miljoner för 2005. Avstämningsdag är tisdagen den 2 maj, utdelningen beräknas komma att utsändas fredagen den 5 maj.

· Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Ek, Rune Glavare, Mikael Jonson, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld och Claes Wretlind. Dag Tigerschiöld valdes till styrelsens ordförande.

· Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, består av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

· Stämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma, ska utgå med SEK 320 000 till ordföranden och med SEK 160 000 till vardera av övriga ledamöter utsedda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

· Att tillstyrka förslaget om principerna kring tillsättandet av valberedning om tre ledamöter där de röstmässigt största aktieägarna har möjlighet att utse varsin representant.

· Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i syfte att möjliggöra företagsförvärv. Bemyndigandet är begränsat till maximalt 1 245 300 aktier på vardera SEK fem (5,00).

· Årsstämman beslutade att vissa av bolagsordningens bestämmelser ändras för att anpassa bolagsordningen till nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2005.


För ytterligare information:
Mikael Jonson, VD PartnerTech AB, tfn. 070-678 10 01.
Gabriella Grotte, Investerar Relationer, tfn. 040-10 26 43.

PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 500 medarbetare, omsatte de senaste 12 månaderna cirka 2,4 miljarder kronor och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. (www.partnertech.se)