Rejlers

KOMMUNIKÉ FRÅN REJLERS ÅRSSTÄMMA DEN 27 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 18:00 CEST

På ordinarie bolagsstämma i Rejlerkoncernen AB (publ) den 27 april 2006 beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning samt beslöts om utdelning om 5:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 3 maj och utbetalningsdag blir den 8 maj 2006.


Stämman beslöt att välja om sittande styrelse, Lars V Kylberg, Jan Rejler, Peter Rejler, Olof G Wikström, Lauri Valkonen samt Åsa Landén Ericsson. På efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att omvälja Lars V Kylberg som styrelsens ordförande.

På stämman beslöts om anpassningar av bolagets bolagsordning till nya aktiebolagslagen samt införande av ett konverteringsförbehåll som möjliggör omstämpling av aktier av serie A till serie B. Vidare beslöts om split av aktien så att en gammal aktie blir fem nya aktier. Sista dag för handel med aktien innan split blir den 22 maj 2006 och avstämningsdag för split är den 26 maj 2006. Stämman beslöt även godkänna styrelsen förslag om riktad nyemission till de tidigare ägarna av Rejlers Invest Oy avseende en tilläggsköpeskilling. Emissionen omfattar 71 020 aktier av serie B (efter genomförd split). Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om nyemission om högst 500 000 aktier av serie B (efter split) i enlighet med styrelsens förslag. Bemyndigandet följer samma principer som tidigare år.

Årsstämman beslöt även att kommande årsstämma ska förberedas av en valberedning.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se www.rejlers.se

Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers Invest OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB, ista Sverige AB (under namnändring) samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers aktie är noterad på NGM Equity.


Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, Rejlers OY, Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity.