Skanditek Industriförvaltning AB

Kommuniké från Skanditeks årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:03 CEST

På Skanditeks årsstämma igår den 2 april beslutades bl a följande:

- Att utdelning lämnas med 0,30 kr per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag
är den 7 april 2009 och utbetalning förväntas ske via Euroclear Sweden AB från
den 14 april 2009.

- Antal styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken. Omval av
styrelseledamöterna Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén, Björn
Björnsson och Johan Ek samt nyval av Carl Björkman i enlighet med
valberedningens förslag. Björn Björnsson valdes till styrelseordförande.

- Styrelsen bemyndigades att intill tiden för nästa årsstämma besluta om
nyemission av högst sex och en halv miljoner aktier med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt. En sådan nyemission kan ske mot erläggande av
apportemission.

- Styrelsen bemyndigades att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
fler tillfällen, förvärva egna aktier. Mandatet omfattar att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
bolaget. Skanditek har för närvarande 65.350.980 aktier utestående, vilket
innebär att det högsta antalet aktier som för närvarande kan återköpas uppgår
till 6.535.098. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm börsen eller genom ett
erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Förvärv på Nasdaq OMX
Stockholm börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade
kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets
kapitalstruktur, samt att vid behov använda de återköpta aktierna för utlåning
till bolagets likviditetsgarant.

Vid det konstituerande sammanträdet den 2 april 2009 beslutade styrelsen att
utnyttja detta bemyndigande.

- Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen.

- Godkännande av nytt incitamentsprogram till nyckelpersoner i Skanditek
avseende utgivande av högst 250 000 nya teckningsoptioner.


Stockholm den 3 april 2009

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se

Elisabeth Koch, CFO,
telefon 08-614 00 20, e-post elisabeth.koch@skanditek.se


Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i
svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom
industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av tio
investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster.
Investeringarna utgörs av Bure Equity, AcadeMedia, MYDATA automation,
PartnerTech, Vitrolife, CMA Microdialysis, Theducation, The Chimney Pot,
H.Lundén och Aptilo. Skanditek är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.