Stille AB

Kommuniké från Stille ABs (publ) årsstämma 15 april

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 17:27 CEST

 

Vid årsstämma i Stille AB (publ) fastställdes följande beslut:
• Stämman fastställde koncernens resultaträkning och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.

• Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt ingen suppleant.

• Stämman godkände valberedningens förslag till styrelsearvode.

• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Annika Espander, Bruce Grant, Bengt Julander och Claes Wenthzel. Till nya styrelseledamöter valdes Göran Jansson och Thomas Åqvist. Vidare beslutade stämman att välja Claes Wenthzel till styrelsens ordförande.
• Stämman beslutade att valberedningen fortsättningsvis ska bestå av fyra ledamöter och representera de tre aktieägare som har högst antal aktier samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses på basis av aktieinnehavet vid utgången av tredje kvartalet.

• Vidare beslutade stämman att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökar med mer än 15 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Betalning för nyemitterade aktier kan ske kontant, med apportegendom och/eller genom kvittning.

• Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § i aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för sådan finansiering ska vara marknadsmässiga.


För ytterligare information:
Ander Weilandt, VD, Stille AB, tel. 08-588 580 11.
Besök även www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger
världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi,
gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt
hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik.
Stille AB är listat på First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.