Stille AB

Kommuniké från Stille ABs (publ) ordinarie Årsstämma den 16 mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 17:09 CETVid ordinarie Årsstämma i Stille AB (publ) den 16 mars 2006 beslutades:
- Att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2005.
- Att moderbolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
- Att ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Att antalet styrelseledamöter skall bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleant.
- Att arvode för styrelsen skall utgå med sammanlagt 435 000 SEK, varav 175 000 SEK till ordföranden och 65 000 SEK vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorer skall utgå enligt arvodesräkning.
- Att omvälja styrelseledamöterna;
Bengt Julander
Anders Weilandt
Thomas Axelsson
Johan Koch
samt nyval av Claes Wenthzel som styrelseledamot
- Att valberedning skall utses av representanter för de tre största aktieägarna under oktober 2006 att verka tills dess ny valberedning utsetts.
- Att ändra bolagsordningen, enligt förslag, med anledning av den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som trädde i kraft 1 januari 2006.
- Att styrelsen erhöll bemyndigande att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt 120.000.000 aktier.
i) emission vid ett eller flera tillfällen av högst 60.000.000 aktier, med möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, att användas till förstärkning av soliditet och ägarspridning;
ii) emission vid ett eller flera tillfällen av högst 60.000.000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att användas som vederlag i samband med förvärv.
Emissioner enligt punkt i)-ii) skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
- Att styrelsen erhöll bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551).

Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att välja Thomas Axelsson som styrelsens ordförande.För ytterligare information:
Claes Stenlander, VD, Stille, tel. 08-588 580 00 alt. mobil. 0730-333810
Besök även www.stille.seStilles AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Stille AB grundades 1841 och har 50 medarbetare med kontor i Solna, Eskilstuna, Dallas (USA) och Breda (Holland). Stille AB är noterat på Nya Marknaden.