Studsvik AB

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma tis den 25 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 15:54 CEST

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräk­ningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 539 962 795,93 kronor, disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie, totalt 16 437 222,00 kronor, samt att 523 525 573,93 balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av åtta ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Ordinarie ledamöterna Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Håkan Johansson, Anna Karinen, Leif Nilsson, Henry Sténson och Per Wahlström omvaldes samt Alf Lindfors nyvaldes.

Till styrelseordförande utsågs Per Wahlström.

Stämman beslutade att bolagets nomineringskommitté skall bestå av styrelseordföranden samt en representant för envar av de tre största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2006 skall styrelseordföranden kontakta envar av dessa aktieägare för utseende av ägarrepresentanter. Kommitténs sammansättning skall offentliggöras under oktober månad 2006 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentlig­görandet. Nomineringskommitténs mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommitté utsetts.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen med anledning av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006.


Styrelsen
STUDSVIK AB (publ)