Uniflex

Kommuniké från Uniflex årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:15 CEST

 

Kommuniké från Uniflex Årsstämma 2009 liksom styrelsens beslut avseende återköp av aktier

Vid dagens årsstämma i Uniflex togs följande beslut;

• Utdelningen blir 8 kronor per aktie.
• Avstämningsdag för utbetalning blir den 15 april 2009. Utbetalning sker omkring den 20 april.
• Omval av samtliga styrelseledamöter.
• Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• Att anta förslaget om emission av teckningsoptioner.
• Att anta förslaget om ändring bolagsordning.
• Att anta förslaget minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.
• Att anta förslaget om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av respektive överlåtelse av egna aktier av serie B.
• Att anta förslaget om minskning av reservfond.


Vid dagens konstituerande styrelsemöte togs följande beslut;

• Att nyttja årsstämmans bemyndigande vad avser förvärv av egna aktier i enlighet med villkoren för bemyndigandet.