Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunpaketet ger goda planeringsförutsättningar

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 14:53 CEST

Inför vårpropositionen aviserar regeringen idag ett tillfälligt tillskott till kommunsektorn på 7 miljarder 2010. 2011 och 2012 ersätts detta med ökade statsbidrag på 5 miljarder. Detta tillskott behövs då många kommuner och landsting brottas med ekonomiska problem.

-Det är bra att regeringen nu ger tillskott till sektorn i en tid då konjunkturen ställer stora krav på kommunernas och landstingens ekonomi. Speciellt då statens egna finanser pressas av det ekonomiska läget. Vi hade gärna sett en satsning redan under 2009 men vet att den största utmaningen för våra medlemmar ligger 2010, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Vår sektor står för kärnan i välfärdsproduktionen i Sverige. Satsningarna fram till 2012 ger långsiktiga planeringsförutsättningar som vi förespråkar. Detta eftersom våra medlemmar måste ges möjlighet att planera sin verksamhet för att ge bästa möjliga välfärd, säger Anders Knape.

-Samtidigt är det svårt att kommentera hur resursbehoven kommer att se ut framöver då den ekonomiska situationen förändras nästan dagligen, säger Anders Knape.

Regeringen aviserar också en möjlig översyn av balanskravet för den kommunala sektorn.

-Att regeringen nu är villiga att pröva om vissa justeringar av balanskravet ska ses över tycker vi är positivt. Att öppna upp för att de kommuner och landsting som har välskött ekonomi ges ökade möjligheter att möta konjunkturförändringar med egna medel tycker vi är naturligt, säger Anders Knape.

-Det handlar om att ta ansvar för sin egen verksamhet där vi ska ställa krav på förändringar och på rationaliseringar som många gånger styrs av de demografiska förändringarna. Detta innebär till exempel att vi behöver olika personalsammansättning vid olika tillfällen, säger Anders Knape.

Excelfilen nedanvisar vad regeringens förslag innebär per invånare för kommuner respektive landsting.

För mer information: Stefan Ackerby,tf chefekonom på avdelningen för ekonomi och styrning Tfn 08-452 77 28, Mobil 070-319 77 28, stefan.ackerby@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101

Bifogade filer:
Tillskott per invånare enligt artikel publicerad 2009-04-07(.xls)