Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunperspektivet saknas i debatten om Ansvarskommittén

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:13 CET

Debatten om Ansvarskommitténs arbete är alltför fokuserad på hur den framtida regionkartan ska ritas. Diskussionen om hur vi kan förbättra statens styrning av kommunsektorn saknas helt. Det konstaterar Svenska Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu.

Främst är det de nuvarande landstingen och de framtida regionerna som diskuteras i den offentliga debatten om Ansvarskommitténs arbete. Mycket av diskussionen har kommit att handla om huruvida Ansvarskommittén ska presentera en karta, och hur den i så fall ska se ut. Antalet regioner och deras indelning har varit i fokus.

– Men minst lika viktigt är kommitténs uppdrag att se över statens styrning av den offentliga sektorn i stort, understryker nu Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet som tillsammans med Landstingsförbundet bildar Sveriges Kommuner och Landsting.

– För kommunernas del är det största problemet med den nuvarande samhällsorganisationen att statens styrning är för splittrad. De statliga myndigheternas skilda regionala indelningar *, leder till bristande samordning som ställer till stora problem för både kommuner och företag.

Tillsynen av kommunala äldreboenden är ett exempel. Den görs av flera myndigheter - utifrån olika perspektiv. Arbetsmiljöverket säkerställer arbetsmiljön, medan Socialstyrelsen ser över att socialtjänstlagen efterlevs på rätt sätt för de äldre. Eftersom samordning saknas, uteblir helhetsperspektivet och myndigheternas direktiv blir ofta motstridiga. Bristen på harmonisering gör det omöjligt för kommunen att leva upp till de olika myndigheternas krav och försvårar samverkan mellan staten och kommunerna.

– Jag förutsätter att Ansvarskommittén också ägnar uppmärksamhet åt de här frågorna, och kommer med konstruktiva förslag på hur man ska lösa problemen med myndigheternas regionala samordning. Det vore oerhört bekymmersamt om man inte kommer till skott i dessa frågor, säger Ilmar Reepalu.

Sveriges Kommuner och Landsting driver aktivt frågan om statens styrning av kommuner, landsting och regioner. Nyligen antogs ett positionsdokument med krav på att endast riksdagen ska få fatta beslut som begränsar självstyret - och bara när det är absolut nödvändigt. Sådana beslut ska dessutom fattas i samråd med representanter från den kommunala sektorn och ska alltid föregås av en konsekvensanalys. I somras slog den politiska ledningen också fast att länsstyrelserna tydligare ska vara statens förlängda arm och deras myndighetsroll ska renodlas. Den regionala utvecklingen ska överlämnas åt folkvalda på regional nivå.

– Det är angeläget att relationen mellan staten och kommunsektorn förtydligas och förbättras, säger Ilmar Reepalu. Vi måste hitta ett mer formaliserat sätt att stämma av kommunsektorns och statens bild av verkligheten.* De bifogade kartorna illustrerar hur olika myndighetsindelningen ser ut i Sverige.
Karta 1: Visar elva olika statliga myndigheters elva olika regionala indelningar.
Karta 2: Visar hur den regionala indelningen för 18 myndigheter ser ut för kommuner i Uppsala län.

Båda kartsamlingarna kommer från Ansvarskommitténs skriftserie juni 2006.

För mer information: Projektledare Åsa Ehinger Berling, sektionen för demokrati och styrning, tfn: 08-452 78 14, asa.ehinger@skl.se