Uppsala kommun

Kommunstyrelsen fattar beslut om översiktsplan och innerstadsstrategi

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 10:30 CET

Närhet är ett nyckelord i förslagen till översiktsplan och innerstadsstrategi som kommunstyrelsen idag den 23 november tar ställning till. Närhet till arbetstillfällen, service, vatten och grönska – och till andra människor har vägts in i stor utsträckning. Det framkom vid en pressträff där översiktsplanen och innerstadsstrategin presenterades.

Arbetet med att revidera 2010 års översiktsplan (ÖP) har innefattat dialoger och två remissomgångar, då allmänheten och organisationer har lämnat synpunkter. Slutligt beslut om att anta översiktsplanen och den mer detaljerade innerstadsstrategin fattas av kommunfullmäktige den 14 december.

- Det är helt avgörande för människor idag att deras vardag går ihop med familj, arbete och fritid. Allt färre vill lägga tid på långa pendlingstider utan vill ha tid för sin familj och sig själv. Det är något vi måste ta hänsyn till i all planering av kommunens utbyggnad framöver, sa Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott på pressträffen.

ÖP:s inriktning till 2050 och därefter är att koncentrera bostäder, verksamheter och service i noder och vissa stråk så att många kan ha nära till det man behöver i vardagen och till en stor arbetsmarknad. Samtidigt värnas grönområden och andra skyddsvärda platser från att bebyggas. Den största arbetsmarknads- och befolkningsökningen tros bli i staden, men även i kommunens prioriterade tätorter finns förutsättningar för fler bostäder. Inom staden ger en sammankoppling av fyra större stadsnoder och innerstaden med snabba kollektivtrafiklänkar en god kostym att växa i, bland annat genom att två nya tågstationer – Bergsbrunna och Börjetull – på sikt avlastar resecentrum.

Innerstadsstrategin lyfter fram vikten av en stad där människor får ta plats och som präglas av fotgängare och cyklister och av levande handel och ett rikt restaurang- och caféutbud. Kollektivtrafiken ska få tydligare prioriterade stråk och fler större knutpunkter.

- Översiktsplanen och innerstadsstrategin betonar att det ska vara lätt att cykla och åka kollektivt i hela vår kommun. Man ska inte behöva äga en bil för att kunna ta sig till och från sitt arbete eller för att handla eller utöva fritidsintressen, underströk Johan Lundqvist (MP), ordförande för gatu- och samhällsmiljönämnden på pressträffen.

Översiktsplanen anger fem fokusområden för aktiva insatser de närmaste åren:

  • 3 000 nya bostäder per år med mångfald i utbudet i täta miljöer med närhet till hållbara transporter.
  • Mer plats för ett breddat näringsliv med målet 2 000 fler jobb per år, varav minst hälften inom kunskapsintensiva näringar.
  • Fyra spår till Stockholm. Ökad kapacitet på Ostkustbanan med två nya spår, och beredskap för att möta statliga investeringar.
  • Hållbara transporter där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Tillsammans ska de utgöra minst 75 procent av resandet inom staden år 2050.
  • Ta tillvara naturen och lyfta fram och använda ekosystemtjänster för en bättre miljö för att berika människors upplevelser och för att minska klimatpåverkan.

- Vi har ett ansvar inför framtida generationer att vi planerar så att de har tillgång till en kommun som präglas av hållbart resande, rent vatten och ren luft, sa Hanna Mörck (V), ledamot av mark- och exploateringsutskottet.

Översiktsplanen – som är ett av kommunens viktigaste styrdokument – är en politisk viljeinriktning om hur den fysiska miljön bör utvecklas på lång sikt - i staden, landsbygden och i tätorterna. Planen vänder sig både till kommunen själv, till andra myndigheter, markägare, byggherrar och till allmänheten.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Katarina Fehler, projektledare översiktsplanen
Telefon: 072- 518 92 95
E-post: katarina.fehler@uppsala.se

Karin Åkerblom, processledare innerstadsstrategi
Telefon: 018- 727 12 73
E-post: karin.akerblom@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se