Orsa kommun

Kommunstyrelsen i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 15:51 CEST

Siljansutbildarna in i gemensamma gymnasienämnden
Kommunstyrelsen i Orsa tycker att det är vettigt att Siljansutbildarna förs över till den gemensamma gymnasienämnden mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Verksamheten kommer att finansieras med 58 kr åer kommuninvånare från årsskiftet av alla tre kommunerna.

Ändrade arvoden.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa de nya arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Orsa kommun och uppdrar samtidigt till fullmäktiges presidium att komplettera med arvoden för ordförande och vice ordförande i det nya va-bolaget Nodava. De nya arvoden innebär att Orsas politiker närmar sig ersättningen i grannkommunerna.

Socialnämnden ansvarig nämnd för försäljning av receptfria läkemedel.
Sedan  handeln med vissa receptfria läkemedel avreglerades ankommer det på kommunerna att kontrollera att lagar och föreskrifter efterlevs. Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden ska ha det ansvaret i Orsa. Taxan för kontrollen blir 500:- per timme. Understiger handläggningstiden en halvtimmer per år tas ingen avgift ut.

Inget beslut om ensamkommande flyktingbarn
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet om att teckna avtal med Migrationsverket om att ta enom ensamkommande barn. Innan beslutet fattas måste organisationen för mottagandet klargöras. Tanken är att Mora, Orsa och Älvdalen ska samverka även i de här frågorna.

Ny teknisk organisation
När vatten, avlopp och renhållningsfrågorna överfördes till bolaget NODAVA och efter kommande sammanslagning av fastighetsförvaltningen med Orsabostäder  kommer tekniska förvaltningen i Orsa kommun inte att vara sig riktigt lik. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastslår den nya organisationen som innebär att tekniska nämnden läggs ner och den politiska styrningen av kvarvarande verksamheter läggs under kommunstyrelsen.

De verksamheter som blir kvar är gata, park, fritid och skog och markfrågor. Nuvarande verksamhetschefstjänst på fritid görs enligt förslaget om till chef för gata, park och fritid. Nuvarande projektingenjörschef görs om till heltid, med ansvar för trafikfrågor, projektering mm. Assistent, kundmottagning och fakturahantering samordnas med det nybildade fastighetsbolaget, en fastighetsansvarig behålls i organisationen för att säkra att det finns beställarkompetens kvar i kommunen och en skogsförman och en markingenjör ska delas med Mora. (Båda blir dock anställda i Orsa).