Vadstena kommun

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:50 CET

Datum och tid: 2006-12-06, kl 14.00 – 18.00.
Plats: Vävaren, kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena.
Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.

1. Godkännande av dagordningen
2. Val för protokollsjustering

Informationsärenden

-
Beslutsförslag till kommunfullmäktige

3. Kommunal borgensram under 2007 för Vadstena Fastighets AB
4. Antagande av översiktplan för ny förbifart för riksväg 50
5. Godkännande av nytt reglemente för revisionen i Vadstena kommun
6. Antagande av taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livsmedels-området i Vadstena kommun att gälla fr o m 2007-02-01
7. Antagande av ny timtaxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livs-medels-, miljöbalkens och djurskyddslagens område i Vadstena kommun att gälla fr o m 2007-02-01
8. Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2006-02-15, § 12, gällande områdesbe-stämmelser för uppförande av vindkraftverk på område 6:2, berörande fastigheterna Ringstholmen - Stavlösa

Beslutsärenden

9. Uppdrag att teckna avtal mellan Ödeshögs kommun och Vadstena kommun angående fördelning av löne- och lönebikostnader för kommunernas gemensamma turist- och marknadsföringsansvarige
10. Godkännande av läns-SLAKO:s förslag till ny samrådsorganisation för mandatperio-den 2007-2010
11. Yttrande i samråd över förslag till detaljplan för del av Vadstena 3:3 och Värdshuset 1 i Vadstena kommun
12. Nationalmuseums konst på Vadstena slott
13. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde och finansförvaltningen per 2006-10-31
14. Förordnande av ombud enligt begravningslagen

Övriga frågor

15. Rapporter
a) Meddelanden
b) Delegeringsbeslut

Tommy Palmqvist
Ordförande

Handlingar finns att hämta på kommunledningskontoret i Kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena, eller på biblioteket, Slottsgatan 10 i Vadstena.