Orsa kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:00 CEST

Föreslagen start för centrumplaneringen
Majoriteten i ks au i Orsa (s-v) föreslår kommunstyrelsen att centrumplaneringen får börja med gångstråket mellan Orsa camping och centrum inom ramen för befintliga medel. Centern föreslog att bara trafiksäkerhetsåtgärder skall genomföras just nu.

KS au vidhåller detaljplan för Klockarkitt
Ett antal boende vid området Klockarkitt har protesterat mot den fastställda detaljplanen för området. Ett antal vägar och tomter skall tillskapas på platsen. Ks au beslutade dock att vidhålla planen.

Kommunen vill ha en förstudie av trafik på Orsa – Bollnäs banan
Ks au beslutade efter en förfrågan från Orsa Järnvägsförening att initiera en förstudie angående en upprustning av Orsa- Bollnäs banan. Kommunen föreslås för huvudman och region Dalarna kommer också att stödja förstudien. Den totala kostanden beräknas till 100 000 kronor, varav Orsa kommun ställer upp med 25 000.

Harabackens f d dagis förslås säljas
KS au föreslår att Harabackens f d dagis skall säljas på öppna marknaden. Tony Samuelsson (v) ville avvakta med försäljningen tills man prövat möjligheter att ordna hyreslägenheter i fastigheten, enligt en skrivelse från Skattungbyns byutvecklinsförening.

KS au positiva till kunskapscentrum för fäbodbruk i Orsa
Ks au ställer sig positiva till en motion från centerpartiet där man vill utreda möjligheterna att skapa ett kunskapscentrum för fäboddrift i Orsa.

Motionerar mot uranbrytning på remiss
Miljöpartiet i Orsa har motionerat till fullmäktige om att kommunstyrelsen bör få i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att uranbrytning inte kommer till stånd i Orsa.
Ks au har remitterat motionen till Miljö- och hälsoskyddskontoret samt till Stadsarkitektkontoret.

Förslag till nya avgifter för matabonnemang för särskilt boende
Socialnämnden har föreslagit att de som bor i särskilt boende skall betala fullt måltidsabonnemang. Hittills har man kunnat betala för del av abonnemanget. KS au:s majoritet röstade för förslaget. Centern reserverade sig och vänstern avstod från att rösta.
KS au beslutade också att boende i särskilt boende skall betala enligt omvårdsnivå fyra. Tidigare har ytterligare tre nivåer funnits. Den delen var man överens om.

Ingen kommunal muslimsk lokal
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det inte är en kommunal fråga att ordna lokal för kommunens troende muslimer. Frågan om möjligheten att begravas enligt muslimsk sed hänvisar man till kyrkoförvaltningen.

Ks au tycker att Systemet får kameraövervaka.
KS au har inget att erinra mot att Systembolaget får sätta upp en övervakningskamera vid lastkajsdörren på sin lokal. Dörren används både för varu- och värdetransporter.

Kulturutskottet godkände Biblioteksplan
Orsa kommuns kulturutskott föreslår att den upprättade biblioteksplanen antas. I planen föreslås en satsning på skolbibliotekarien och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redogöra för vilka resurser som finns för detta. Planen skall därefter beslutas i samband med budgeten i november.

Mer dialog om Skattungeadress
Kultursekreteraren fick kulturutskottets uppdrag att prata mer med byföreståndarna i de berörda byarna runt Skattungbyn om de vill ha Skattungbyn som postadress.

Kultur och hälsa för seniorer
Inför det föreslagna projektet Kultur och hälsa för seniorer kommer representanter för föreningar och organisationer att bjudas in till en träff tillsammans med projektledare för ett liknande projekt i Umeå, Elenor Bodel. Projektet kommer senare att diskuteras i budgetsammanhang.