Fagersta kommun

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:23 CEST

Nedan följer ett urval av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde den 14 augusti 2007. Protokollet i sin helhet kan läsa här på kommunens hemsida under politik.

Kommunfullmäktiges arbetsformer
En arbetsgrupp bestående av politiker från varje fullmäktigeparti har arbetat fram ett antal förslag som handlar om att kommunfullmäktiges arbetsformer ska bli bättre. Bland förslagen kan nämnas: bättre miljö i salen där sammanträdet äger rum, utbildning, mer debatter samt intensiv marknadsföring till allmänheten. KS beslutade att lämna över förslagen till kommunfullmäktige för beslut senare i höst.

Seniorturen
Seniorturen har rullat i ett år. Den har varit till för att förbättra kommunikationerna för pensionärer som inte har tillgång till färdtjänst. Bussen, som rymmer sju passagerare, har åkt genom de områden som inte trafikeras av stadstrafikbussarna. Socialförvaltningens uppföljning visar att färdbevis har utfärdats för 18 personer och att det i genomsnitt har varit mellan 1,71 och 2,13 passagerare per tur. Projektet kommer att avslutas och utvärderas. KS godkände socialförvaltningens rapport.

SFI-verksamhet
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har, hos de tre medlemskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, sökt ett extra bidrag på 765 000 för verksamheten med Svenska För Invandrare (SFI) under 2007. Anledningen till detta är att antalet SFI-studerande överstiger det som NVU har budgeterat för verksamheten. KS beslutade att avslå NVU:s begäran.

Skötselplan för tätortsnära naturmark
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har tagit fram ett förslag till skötselplan för tätortsnära naturmark i Fagersta kommun. KS uttryckte sitt gillande över att planen tagits fram och framförde några synpunkter på planen, bl.a. om vilka skötselåtgärder som är bäst lämpade vid Melingsjön. NVK kommer nu att göra ett färdigt förslag som så småningom ska antas av kommunfullmäktige.

Renhållningsordning
NVK har tagit fram ett förslag till renhållningsordning för Fagersta kommun. Förslaget består av föreskrifter för den kommunala avfallshanteringen och en avfallsplan. KS framförde några synpunkter och NVK ska nu ta fram ett färdigt förslag som kommunfullmäktige beslutar om senare i höst.

Serveringstillstånd
Socialnämnden föreslår nya avgifter för serveringstillstånd i Fagersta kommun enligt alkohollagen. Avgifterna är tänkta att gälla från den 1 januari 2008. Kommunstyrelsen rekommenderar socialnämnden att avgiftshöjningarna istället genomförs under en treårsperiod från och med 2008. Ärendet kommer senare upp i kommunfullmäktige för beslut.

Kommunens information mm.
Kommunen deltar i ett jämförande kvalitetsnätverk för åtta kommuner i Bergslagen. Nätverkets senaste rapport, som KS godkände, handlar om information, tillgänglighet, dialog och delaktighet. Resultatet visar att Fagersta kommun tjänar som det goda exemplet när det gäller dialog och delaktighet och att kommunen gjort ett kvalitativt språng gällande informations-verksamheten jämfört med en tidigare undersökning som gjordes 2003.

Ansökningar
Fagersta Cityförening med flera har föreslagit att KS ska bidra till Cancerfondens insamling till forskning om bröstcancer. KS avslog ansökan med motiveringen att en kommunal åtgärd måste ha anknytning till kommunens egna område för att vara laglig. Dock uppmanades ledamöterna att bidra till insamlingen av egna medel.

Föreningen Hällefors Djurkyrkogård ansökte om ett engångsbidrag för att göra i ordning en djurkyrkogård i Hällefors. KS avslog denna ansökan med samma motivering som ovan.

Utredningssekreterare,
Anders Kilström
0223 441 01