Fagersta kommun

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 15:00 CEST

Sammanträdet 20051004 i sessionssalen där den nyinstallerade ljudanläggningen fick testas i skarpt läge!

Stora investeringar
Bo Sörberg, VD för Västerbergslagens Energi (VB Elnät) och Västerbergslagens Värme (VB Värme) redogjorde för bland annat kommande investeringar i 100-miljonersklassen i ny fjärrvärmepanna, modell kraftvärme som både producerar el och värme samt nytt ställverk.

Fagersta kommun äger 20,8 % och Ludvika kommun samt Vattenfall äger resten av VB Energi, VB Värme och VB Elnät. Vattenfall är majoritetsägare.

Fjällbergsvind
Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om medlemskap i Fjällbergsvind ekonomiska förening och göra en intresseanmälan, dock icke bindande, för att köpa andelar motsvarande en insats på 250 000 kronor för att stimulera förnyelsebara energikällor. Definitivt beslut tas senare då förutsättningarna klarnat.

Ekonomiska läget
Delårsrapportens prognos för året pekar på ett överskott på 18,1 miljoner kronor. Fjolårsresultatet var 17,7 Mkr. Resultatet kommer sig av att vi budgeterat 7,6 miljoner i överskott vilket motsvarar 2 % av kommunens egna kapital och detta mål hålls. Utöver det hade vi budgeterat för avsättningar till pensioner på 3 Mkr och en resultatutjämningsfond på 3 Mkr och även dessa budgeterade reserver för framtiden räknas in i överskottet.

Utöver det så visar den tekniska sidan överskott på 5,7 Mkr på grund av kombinationen av mild vinter och att potten för oförutsett inte behövt röras.

Dessutom har kommunen fått en högre utdelning på vår ägarandel i VB-bolagen (VB Energi, VB Värme och VB Elnät) än budgeterat.

Prognostiserade underskott görs av Socialnämnden på 1,5 Mkr, utbildning och fritid på 0,2 Mkr och utbildningsförbundet NVU på 1,5 Mkr. Sammantaget gör dock nämnderna ett överskott på 4,7 Mkr och Finansförvaltningen av ovan nämnda skäl ett plus 14,3 mkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Ljudfiler från kommunfullmäktige
Björn Hammarbäck har inkommit med ett medborgarförslag om ljudinspelning av Kf-sammanträdena som sedan läggs ut på hemsidan. Informatören skriver i sitt yttrande att ur demokratisynpunkt är det värdefullt att kommunfullmäktiges sammanträden görs så tillgängliga som möjligt och att det är ett steg i riktning mot 24-timmars myndighet. Informatören betonar dock vikten av att information görs användarvänlig med programvara som tillåter sortering av ärendena och att även dagordning, handlingar samt att kort ärendegenomgång finns utlagt, varför informatörens förslag är att avvakta med att införa ljudfiler tills kommunen har personella och tekniska resurser för ett användarvänligt koncept. Upphandlingschef Mikael Eriksson förordar i sitt yttrande inspelade ljudfiler bör behandlas till ett användarvänligare format. Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget då nyttan inte ansågs överstiga kostnaden.

Värd för konferens
Kommunstyrelsen beslutade stå som värd för Intresseföreningen Bergslagets konferens den 27 oktober.

Målbildssatsningar
Kommunfullmäktige antog 2002 en målbild för Fagersta kommun. Det övergripande målet i den är att Fagersta ska vara en utvecklande och trygg miljö som ger människor och företag möjlighet att vara aktiva och utvecklas. De prioriterade områdena är väl utbyggd infrastruktur, god utbildning, attraktiv boendemiljö, fler mötesplatser och trygg stadsmiljö. Överskott från tidigare år har öronmärkts för projekt som bidrar till att uppfylla målen. Kommunen har öronmärkt 19,1 Mkr för målbilden. Pengar tilldelats Finska PRO, Familjecentralen, Frivilligsamverkan, socialförvaltningen i ett samarbete med Risbrokyrkan, Folkets Hus-föreningen och Fagersta-Västanfors hembygdsförening. Denna gång beslutade kommunstyrelsen att ge anslag till utbildnings- och fritidsförvaltningen för Dexter, en Internetlösning. Genom Dexter får skolan en egen hemsida, där berörda får tillgång till information som klasslistor, betyg, scheman frånvarorapporter m.m. Utbildnings- och fritidsförvaltningen får själva får stå för eventuellt behov av administrativ insats för att använda systemet. (En redovisning av målbilden och satsningarna kommer nästa månad.)

En grupp ungdomar som vill starta kulturcaféet har begärt 84 000 kr och de får 50 000 kr genom anslaget till ungdomsrådet. Kommunstyrelsen ser positivt på verksamheten men vill se hur verksamheten utvecklar sig och ungdomarna får återkomma under våren då de utvärderat verksamheten.

Kommunstyrelsen beviljade 50 000 kr till upprustning av vandringsleder. Pengarna ska användas till underhåll av vindskydd och stugor, nya bord och bänkar, genomgång av eldstäder och justering av befintliga längs Bruksleden och i Ötjärnsområdet.

Förslaget att satsa målbildspengar till utveckling av Fagerstahallen återremitterades till utbildnings- och fritidsförvaltningen så att Staffan Larsson som är ny chef där, får inkomma med synpunkter.

Utveckling av demokratin
Kommunen har deltagit i tre etapper av projektet ”Hur fungerar demokratin”? som Sveriges Kommuner och Landsting håller i. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen ska vara med i även sista etappen ”Det offentliga rummet”.

Bellis
Detaljplanen för kvarteret Bellis har varit utställt för granskning under tiden 1 juli till och med den 4 augusti. Planingenjören Jan Åhs anser att inkomna yttranden inte ger anledning att revidera det utställda förslaget till detaljplan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Bussar och tåg
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Stig Henrikssons och Mariana Frankéns synpunkter på Västmanlands lokaltrafiks (VL) verksamhetsplan med trafikförsörjning. Bland 14 synpunkter kan nämnas noteringen att förbindelserna till Örebro är färre än till Västerås, vilket är märkligt då Örebro är dels en studieort och dels en potentiell arbetsmarknad. Verksamhetsplanen anger en möjlig restid mellan Fagersta-Västerås till 50 minuter vilket skulle kunna resultera i ett tåg i timmen på sträckan, vilket välkomnas. Positivt är även VL:s pådrivande arbete med att justera taxor så att länsgränser inte märks.

Strandskydd
Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningen i Småkoms yttrande, där utgångspunkten är att strandskyddet ska vara kvar som ett viktigt miljöskydd men ska anpassas till de lokala miljö- och samhällsvillkoren. Det innebär lättnader i landsbygdsregionerna men möjligheter till skärpning i och kring storstäderna. Småkom är en sammanslutning för de minsta kommunerna i Sverige;