Varbergs kommun

Kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:00 CEST

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2004

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ärenden som går vidare för beslut i kommunfullmäktige


Förslag till taxor
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande taxor:
– Hamntaxor för Varbergs och Träslövsläges hamnar 2005
– Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2005
– Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet
– Taxa för Varbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2005
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera:
– Renhållningstaxa 2005

Budget 2005
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2005-2009 med tillägget att 400 tkr avsätts 2005 för ombyggnad av omklädningsrum vid damernas nakenbad samt att godkänna exploateringsbudget 2005
 för 2005 avsätta 42 mkr till kommunstyrelsens konto för oförutsett/ofördelat
 bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av medel till oförutsett/ofördelat i enlighet med sammanställning över resultaträkning för 2005
 fastställa den totala låneramen inom vilken delegat medges rätt att uppta lån till 125 mkr och konverteringserbjudanden
 för 2005 fastställa utdebiteringen för den borgerliga primärkommunen till 20:53 kr per skattekrona
 överskjutande medel 2004 för ”sunt liv” får överföras till 2005 för avslutande av projekt
 fastställa resultatbudget för 2005.

 uppdra åt samtliga nämnder att arbeta med ledarskapsfrågor på ett sådant sätt att antalet medarbetare per chef/ledare kan begränsas till ca 30 st.
 uppdra åt kommunstyrelsen (personalutskottet) att samordna arbetet att genom nämnderna utarbeta och redovisa strategier mot ohälsa, samt för fördjupad samverkan och ett utvecklat ledarskap i organisationen
 uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av ekonomistyrningen med avseende på i första hand tillämpningen av över- och underskottshanteringen vid årsskiften
 uppdra åt gatunämnden att i överläggningar med Vägverket klarlägga förutsättningarna för cykelväg dels mellan Trönninge och Lindbergs skola, dels mellan Hunnestad och Göthriks skola
 uppdra åt gatunämnden att fr.o.m. budget 2006 budgetera VA-verkets reinvesteringar på ett sådant sätt att taxeutvecklingen inryms i relevant prisindex
 fr.o.m. 2005 ska samtliga åtgärder av säkerhetskaraktär godkänns av kommunens säkerhetsorganisation innan de upptas i förslag till budget
 vid verksamhetsöverföringar mellan nämnder ska samtlig personal medfölja till verksamheten
 uppdra åt kommunstyrelsen att under 2005 klarlägga de långsiktiga förutsättningarna för projektet ”svensk lokalhistorisk databas” (SLHD)
 anta mål och målbeskrivningar för kommunstyrelsen, servicenämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, gatunämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och räddningsnämnden.
Bifogade resultaträkning ska ligga till grund för fördelning av ramarna per nämnd när beslut fattas i kommunfullmäktige i maj 2005.

Svar på motion om bojkott av Israeliska varor i kommunal verksamhet
Christer Sandberg (v) har i kommunfullmäktige den 21 september 2004, § 118, lämnat motion om att uppmana samtliga kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar att inte upphandla israeliska varor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsstabens yttrande.

Svar på motion om prioritering av vissa resurser (yrkeskompetenser i grundskolan)
Marianne Johansson (s) har i kommunfullmäktige den 20 januari 2004, § 5, tagit upp behovet av fler personer i grundskolan med yrkeskompetens som skolsköterska, kurator och skolvärd. Motionären föreslår att
– fler tjänster som skolsköterskor och kuratorer prioriteras inom ramen för barn- och utbildningsnämndens verksamhet
– tjänster som skolvärdar (fritidsledare gärna i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen) prioriteras inom ramen för respektive nämnds verksamhet
– man slår fast hur många elever som respektive yrkesgrupp (heltidstjänst) ska ta ansvar för (alternativt: varje f-9 skola får minst en heltidstjänst av vardera kurator, skolsköterska och skolvärd).
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttranden.

Svar på motion om cykelväg på gamla järnvägsspåret i Tvååker
Robert Majlöv (kd) har i kommunfullmäktige den 18 maj 2004, § 76, lämnat motion med förslaget att Varbergs kommun bygger en cykelväg på gamla järnvägsspåret i Tvååker. Enligt motionären bör en cykelväg byggas från rondellen i centrala Tvååker söderut längs gamla järnvägsspåret fram till Brogårdsvägen, dvs. ca 300 meter längre söderut än vad som angivits i gällande översiktsplan (ÖP2000). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till gatunämndens yttrande

Förslag till förändring gällande hemtjänsttaxans tillämpningsregler för ”fiktivt” bostadstillägg
Den 1 juli 2003 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen om avgifter för äldre- och handikappomsorg. Kommunfullmäktige har den 21 januari 2003, § 15, beslutat anta ny hemtjänsttaxa och av beslutet framgår att s.k. fiktiva bostadstillägg ska ingå i avgiftsunderlaget så snart det går att administrera. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beräkningen av det ”fiktiva” bostadstillägget upphör att gälla från mars 2005.

Förslag till prisjusteringar vid matdistribution från Samhall och serviceförvaltningen
Servicenämndens arbetsutskott har den 17 augusti 2004, § 58, beslutat anta anbud från Samhall AB för tecknande av ramavtal avseende tillagning och leverans av kyld lunch till omsorgstagare i Varbergs kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
– kostnaden för matdistribution för normal- och specialkost för den enskilde ändras från 44,10 kr till 42 kr per portion
– månadskostnaden för helt måltidsabonnemang uppgår till 1 260 kr
– månadskostnaden för halvt måltidsabonnemang (16 port/mån) uppgår till 672 kr.
– kostnaden per portion följer Samhall AB:s prissättning enligt gällande upphandling
– prisjusteringen gäller från och med den dag Samhall AB startar sin leverans till den enskilde.

Verksamhetsområden för allmän va-anläggning
Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning ska vara fastställt till sina gränser och är det område, inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller ska ordnas. De av gatunämnden redovisade verksamhetsområdena avser kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
– fastställa nya verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsanläggning avseende Bläshammar och Löftaskog, enligt kartor upprättade den 12 maj 2004
– fastställa utökade verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsanläggning avseende Varberg, Nygård, Södra Näs, Träslövsläge, Gamla Köpstad, Björkäng, Getterön, Trönningenäs, Tångaberg, Kråkeberg, Tången, Kärra, Årnäs, Bua, Skällåkra, Väröbacka, Trönninge, Tofta, Åsby, Veddige, Hunnestad, Rolfstorp, Skällinge, Åkulla, Kungsäter, Himle, Tvååker och Sibbarp enligt kartor upprättade den 12 maj 2004.

Grafisk manual för Varbergs kommun
Arbetsutskottet har den 8 april 2003, § 125, beslutat uppdra åt kommunkansliet att ta fram en ny grafisk profil. Avsikten med manualen är att kommunen ska arbeta utifrån ett samlat grafiskt uttryck. Varbergs kommun är en enhet med gemensam symbol, som med sina olika verksamheter betjänar medborgare och företag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den grafiska manualen som verktyg för att stärka Varbergs profil.

CLL – långsiktlig planering
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, har upprättat förslag till långsiktig planering för Campus Varberg. Dokumentet beskriver högskoleverksamheten i tre steg Campus idag, lokal utvecklingsplattform samt utveckling på längre sikt. Dessutom beskrivs vuxenutbildningen och framtida frågeställningar för dess verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
– godkänna föreliggande förslag till långsiktig planering för Campus Varberg som grund för fortsatt utveckling
– i nästa steg förverkliga begreppet lokal utvecklingsplattform.

Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen budget 2005
Ekonomikontoret har upprättat ett förslag till kommunstyrelsens budget 2005. Kommunstyrelsen besluta att anta kommunstyrelsens budget 2005 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag kommunens budget 2005 och att uppdra åt kommundirektören att göra en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation syftande till att reducera kostnaderna för denna med 1 mkr.

Begäran om synpunkter på de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna
Socialdepartementet har begärt synpunkter på de befintliga nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna och förslag inför kommande. Departementet vill även ha en redovisning av de insatser kommunen gjort och om möjligt resultatet av dessa. kommunstyrelsen besluta att överlämna redovisning av insatser samt synpunkter från Varbergs kommun till socialdepartementet efter eventuella kompletteringar från socialnämnden.

Gatu- och kvartersnamn vid Ranelidsrondellen
Med anledning av att ny detaljplan är under upprättande för bostäder norr om Ranelidsrondellen erfordras ett nytt gatu- och ett nytt kvartersnamn. Kommunstyrelsen beslutar att som nytt kvartersnamn fastställa Söderhöjd och som nytt gatunamn fastställa Söderhöjdsgatan.

Nytt namn på Rosenfredsskolan
Arbetsutskottet har den 8 juni 2004, § 243, beslutat uppdra åt planeringskontoret att ta fram ett lämpligt namn på Rosenfredsskolan med anledning av att skolan byggs om. Fr.o.m. vårterminens start 2005 kommer Varbergs kulturskola och gymnasieskolans estetiska program att bedriva sina verksamheter i byggnaden. Kommunstyrelsen beslutar att Rosenfredsskolan ska behålla sitt namn.

Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2003 för stiftelser och fonder
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat räkenskapssammandrag för verksamhetsåret 2003 för kommunens stiftelser och fonder.

Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Galtabäck 5:21 och Utteros 1:2
Västkuststugan AB har förvärvat fastigheterna Galtabäck 5:73-5:85. Fastigheterna är avstyckade från Galtabäck 5:21 och Utteros 1:2. De av Västkuststugan förvärvade fastigheterna omfattas av exploateringsavtal mellan kommunen och Sven Albert Kasperssons dödsbo samt mellan kommunen och Sven-Erik Sylwan m.fl. Enligt exploateringsavtalen erfordras kommunens medgivande till en vidareöverlåtelse. Västkuststugan AB har i skrivelse 27 augusti 2004 anhållit om att exploateringsavtalen ska överföras på dem. Kommunstyrelsen beslutar att
– under förutsättning att ny bankgaranti om 100 tkr lämnas - lämna medgivande till överlåtelse av exploateringsavtal för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Galtabäck 5:21 och Utteros 1:2 till Västkuststugan AB.

Marköverlåtelse, del av Göingegården 1:5
Planeringskontoret har den 15 september 2004 upprättat förslag till överenskommelse mellan kommunen och Bostadsrättsföreningen Trönninge Äng varigenom kommunen erhåller ca 1 650 m2 av bostadsrättsföreningens fastighet Göingegården 1:5. Någon ersättning för det överlåtna området ska inte utgå. Kommunstyrelsen beslutar att
– godkänna upprättad överenskommelse mellan kommunen och Bostadsrättsföreningen Trönninge Äng varigenom kommunen utan ersättning erhåller ca 1 650 m2 av fastigheten Göingegården 1:5.

Arkitekttävling för stations- och södra hamnområdet
Varbergs kommun har av Svenska Europansekretariatet/Sveriges Arkitekter/ erbjudits att delta i en europeisk arkitekttävling, Europan 8, som arrangeras åren 2004-2006. Tävlingen ger deltagande kommuner och byggherrar möjlighet att få utvalda stadsbyggnadsproblem belysta på en europeisk nivå. Kommunstyrelsen beslutar att
– uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att teckna avtal med Svenska Europansekretariatet/Sveriges Arkitekters Arkitektservice AB för kommunens deltagande i Europan 8
– reglera kostnaden under 2004 i byggnadsnämndens löpande budget och att kostnaden under 2005-2006 tas ur kommunstyrelsens fonderade medel 2005 samt för 2006
– i det föreslagna området ska ingå ett resecentrum.

Artikeln publicerad av: Marita Bengtsson