Varbergs kommun

Kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:59 CEST

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2005


Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.


Ärenden som går vidare för beslut i kommunfullmäktige


Förslag till taxor

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande taxor:
- Hamntaxor för Varbergs och Träslövsläges hamnar 2006
- Taxa för kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning 2006
- Renhållningstaxa 2006.

Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet 2006

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Överföring av anläggningar/verksamheter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- godkänna följande överföringar

Apelvikens campingplats och Getteröns campingplats: samtliga kostnader och intäkter sammankopplade med arrendet förs över till kommunstyrelsen

Kärleksparkens kiosk och toaletter: servicenämnden övertar fastighetsförvaltningen, servicenämnden övertar också hyresavtalet med den externa hyresgästen för serveringsdelen och upprättar internt hyresavtal med gatunämnden för toaletterna varvid värdet av toalettskötsel fastställs

Goda Hopp, servicebyggnad: servicenämnden övertar fastighetsförvaltningen och upprättar internt hyresavtal med gatunämnden för bastu/omklädning och toaletterna

Galtabäcks småbåtshamn: samtliga kostnader och intäkter sammankopplade med arrendet förs över till kommunstyrelsen

Getteröns småbåtshamn: samtliga kostnader och intäkter sammankopplade med arrendet förs över till kommunstyrelsen

- uppdra åt kommunstyrelsen och övriga nämnden att verkställa överföringarna från den 1 januari 2006.

Kultur- och fritidsnämnden har gjort framställan till kommunfullmäktige om att föra över vissa anläggningar/verksamheter till andra styrelser och nämnder och att motsvarande ramjusteringar görs. Anledningen till framställan är att likställa kommunens hantering av anläggningar/verksamheter och att tillhandahålla rätt kompetens för skötsel av dessa.

Budget 2006

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- godkänna förutsättningarna för budget 2006 och ram 2007 att ingå i kommunfullmäktiges budget 2006
- godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2006 med plan 2007-2010 och exploateringsbudget 2006
- för 2006 avsätta 65 mkr till kommunstyrelsens konto för oförutsett/ofördelat
- bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av medel till oförutsett/ofördelat
- fastställa den totala låneramen inom vilken delegat medges rätt att uppta lån till 200 mkr
- för 2006 fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,53
- fastställa resultatbudget för 2006 enligt följande:
Nämnd Budget 2006

Kf, val, revision, överförmyndaren -5 757
Kommunstyrelse -138 011
Servicenämnd, exkl. fastigheter -9 807
Servicenämnd, fastigheter 0
Byggnadsnämnd -7 548
Kultur- och fritidsnämnd -82 337
Gatunämnd, exkl. va och renhållning -47 193
Gatunämnd, va och renhållning 0
Barn- och utbildningsnämnd -920 202
Socialnämnd, exkl. socialbidrag -678 686
Socialbidrag -23 000
Hamnstyrelse 0
Miljö- och räddningsnämnd -40 215
Delsumma verksamheter -1 952 756

Pensioner -38 000
Ferielön/semesterlöneskuld samt pensionsavsättn. -2 300
Kommunstyrelsen oförutsatt/ofördelat -65 000
Avskrivningar -78 400
Interna kapitalkostnader 150 000
Summa nettokostnader -1 986 456

Skatteintäkter Stats- och utjämningsbidrag 2 023 661
Finansnetto -9 000
Förändring av eget kapital 28 205

- fastställa reversräntan för Varbergs stadshus AB till 3% (revers 500 miljoner kronor)
- fastställa följande mål för god ekonomisk hushållning:
Finansiella mål
Kommunen bör nå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämnings- bidrag. Dessutom bör investeringarna exklusive hamnen från och med 2008 finansieras med egna medel.
Övergripande verksamhetsmål
Inriktningsmålen som togs i samband med budget 2006 ska gälla som övergripande verksamhetsmål
- uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden under 2006 se över den interna hyressättningen på förvaltningsfastigheter där hyressättningen bör spegla driftkostnader, samt kort- och långsiktigt underhåll så att varje verksamhet bär sina egna kostnader
- uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden att för ”Kost och städ” se över prissättningarna så att gjorda besparingar kommer både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden till del med hänsyn tagen till volymförändringar med utgångspunkt att kostnader som enbart hör till den ena ”köpande” nämndens verksamhet inte ska belasta priset hos den andra ”köpande” nämnden och att fördelningen av fasta kostnader ska utgå ifrån 2002 års fördelning
- kostnadsansvaret för dagcentralerna ska vila på socialnämnden
- uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera den pedagogiska modellen med F-9 skolor som införts i kommunen
- anta mål och målbeskrivningar för kommunstyrelsen, servicenämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, gatunämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och räddningsnämnden.


Kommunstyrelsens beslut


Ansökan om bidrag till klimatinvesteringsprogram

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ansökan om bidrag till klimatinvesteringsprogram 2006-2009 med undantag av projekt 2.2 avseende ökat cyklande i serviceorterna.

Arbetsutskottet har den 14 juni 2005, § 277, beslutat ge planeringskontoret i uppdrag att utarbeta en ansökan om klimatinvesteringsprogram. Planeringskontoret har i yttrande den 29 september 2005 lämnat förslag till ansökan om bidrag till klimatinvesteringsprogram 2006-2009.

Samarbetspartner för exploatering, kv. Kanngjutaren, Lorensberg och Falkenbäck

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Kommunstyrelsen har den 22 februari 2005, § 25, godkänt program för detaljplan gällande kvarteren Lorensberg, Kanngjutaren och Falkenbäck, upprättat den 3 januari 2005. 15 intresseanmälningar avseende byggnation i kvarteren har inkommit.

Reservkraft i Sibbarp och Kungsäter

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt servicenämnden att inför kommande vinter åtgärda så att reservelkraftverk kan anslutas i Sibbarp och Kungsäter samt att anslå 100 tkr ur rörelsekapitalet.