Varbergs kommun

Kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:38 CET


Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2006


Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@kommunen.varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.Ärenden som går vidare för beslut i kommunfullmäktige


Svar på motion om detaljplan för bostäder i Veddige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att planeringskontorets yttrande ska utgöra svar på motionen samt att motionen föranleder därutöver inga ytterligare åtgärder.

ViviAnne Johansson (c) har i kommunfullmäktige den 15 november 2005, § 149, lämnat motion om detaljplan för bostäder i Veddige.

Planeringskontoret har i yttrande den 10 januari 2006 föreslagit att kontorets yttrande ska utgöra svar på motionen. Motionärens intentioner bedöms vara tillgodosedda, med förbehållet att prioritering inte innebär att detaljplan för Vabränna ska gå före allt annat planarbete. Byggklara tomter i kommunens ägo finns vid Annedalsvägen och Vipvägen. De är omgående tillgängliga för intressenter i kommunens tomtkö. Vid Vipvägen finns också planlagd mark för flerbostadshus.

Försäljning av del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:14

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat avtal mellan kommunen och Tvååkers-Ås 3:14 samfällighetsförening varigenom kommunen överlåter två områden om ca 11 000 m2 respektive 1 100 m2 för en köpeskilling utgörande 2 250 tkr.

Svar på motion om gatubelysning på Bäckgatan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att önskemålet i motionen redan tillgodosetts.

Marianne Nord Lyngdorf (fp) har i kommunfullmäktige den 20 september 2005, § 114, lämnat motion om gatubelysning på Bäckgatan. Motionären har begärt att berörd nämnd undersöker behovet av mer belysning vid kv. Kyrkoherden.

Svar på motion om pendelstation i Frillesås

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen eftersom det i motionen önskade samarbetet med Kungsbacka kommun om en pendelstation i Frillesås utgör en del av den diskussion mellan kommunerna i Halland som pågår kring framtida pendelstationer i Väröbacka, Frillesås och Åsa.

Charlotte Bengtsson (v) har i kommunfullmäktige den 21 september 2004, § 114, lämnat motion om pendelstation i Frillesås. Motionären föreslår att Varbergs kommun verkar för ett samarbete med Kungsbacka kommun för en pendelstation i Frillesås. Pendlarna i Frillesås, Stråvalla och Löftaskog är enligt motionären många och är i dag hänvisade till bil och buss.

Svar på motion om Håstens simhall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Hans Abbas (v) har i kommunfullmäktige den 17 maj 2005, § 64, lämnat motion om utökning och utbyggnad av Håstens simhall.

Planeringskontoret har i yttrande den 6 februari 2006 avstyrkt motionen då en utredning om utveckling och utbyggnad av Håstens simhall pågår, huvudsakligen i enlighet med motionen.

Ansvar för kommunens uppgifter i beredskapsplanen för Ringhals kärnkraftverk

Kommunstyrelsen beslutar att ge räddningschefen i uppdrag att tillsammans med länsstyrelsen upprätta förslag till överenskommelse som reglerar kommunens del i beredskapsplaneringen och därefter föreslås kommunfullmäktige besluta att
-överföra ansvaret för kommunens uppgifter i beredskapsplanen för Ringhals kärnkraftverk från miljö- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen
-ändra miljö- och räddningsnämndens och kommunstyrelsens reglementen i enlighet med ovanstående beslut.

Borgen, Varbergs Motorklubb

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Varbergs Motorklubb proprieborgen på ett lån på 300 tkr under längst fem år.

Varbergs Motorklubb har i skrivelse den 20 maj 2005 ansökt om borgen på 300 tkr för ett lån till åtgärder på klubbens motorbana.

Boulehall, Håstensområdet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-bevilja Alliansen Varbergs Boulehall en proprieborgen för ett lån på 2 650 tkr under längst fem år för uppförande av boulehall på Håstensområdet
-bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna arrendeavtal avseende tomt för boulehall enligt gällande praxis för ideella föreningar, gällande högst tio år.

Campus Varberg – etapp 2

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt planeringskontoret att
-planera för studentbostäder enligt följande:
o Hösten 2006: cirka 20 flexibla bostäder i kv. Bolmen
o Hösten 2007: 32 bostäder på Östergården
-initiera planläggning i kv. Tranan för bostäder

Därefter föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Varbergs Fastighets AB att upprätta lokalprogram och ekonomiska kalkyler för utbyggnad av Campus Varberg etapp 2 med inflyttning från höstterminen 2007.

Den positiva utvecklingen av Campus Varberg aktualiserar behovet av undervisningslokaler, studentbostäder och en samlingspunkt för studenterna. Överläggningar om utvecklingen av Campus Varberg och förslagen har skett med företrädare för Campus Varberg, Varbergs Fastighets AB, planeringskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.


Kommunstyrelsens beslut


Exploateringsavtal för fastigheten Laxen 29

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna av planeringskontorets upprättat förslag till avtal angående exploatering av mark för bostadsbebyggelse enligt förslag till detaljplan för fastigheten Laxen 29.

Försäljning av fastigheten Ästad 1:4

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat avtal mellan kommunen och Ästad 4H-klubb varigenom kommunen överlåter och försäljer fastigheten Ästad 1:4 till Ästad 4H-klubb för en köpeskilling om 250 tkr.

Deltagande i projekt Biogas Väst 2006

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen deltar i projekt Biogas Väst 2006 samt
avsätta 25 tkr för projektet ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Varbergs kommun har erbjudits att delta i projektet Biogast Väst 2006, till en kostnad av 25 tkr. Projektledare och huvudman är Business Region Göteborg.

De övergripande målen är att främja en marknadsutveckling av biogas i samverkan med naturgas. Projektet ska bidra till fler arbetstillfällen, kompetensuppbyggnad bland företag, forskare och andra aktörer samt koncept med teknikförsprång som kan utnyttjas för export. Syftet med Biogas Väst är att öka användningen av gasdrivna fordon, bygga ut infrastrukturen och öka biogasproduktionen i Västra Götaland. Deltagandet kommer att breddas med nya aktörer och kommuner.

Överföring av kommunkansliets verksamheter

Kommunstyrelsen beslutar att
-Kommunkansliet avvecklas som förvaltning
-Expedition inkl. arkiv samt konsumentvägledning bildar en ny enhet som överförs till kommunledningsstaben
-Informationsenheten överförs till kommunledningsstaben
-Televäxeln överförs till servicenämnden.

Chefen för kommunkansliet har lämnat sin befattning. Förvaltningen föreslås bli avskaffad och dess verksamheter överförda till andra enheter inom kommunen.

Trafikförsörjningsplan 2006/2007

Kommunstyrelsen beslutar att
–föreslå nedanstående förändringar gentemot Hallandstrafikens förslag till indragningar/utökningar i trafikutbudet
–inga förändringar i den ordinarie stadstrafiken
–indragning av sommartrafiken till Apelvikens stugby
–inga indragningar i trafiken på linje 615
–inga utökningar i trafiken på linje 651
–inga indragningar i trafiken på linje 661
–förändringarna i trafikutbudet görs under förutsättning att kostnaderna delas med landstinget enligt gällande fördelningsprincip
-återigen påtala behovet av en totalöversyn av samtliga landsbygdslinjer i Varberg för att få till stånd en effektivisering av kollektivtrafiken
–i övrigt tillstyrka av Hallandstrafiken AB upprättat förslag till trafikförsörjningsplan 2006-2007
–det är angeläget att den sedan länge påtalade översynen av taxesystemet genomförs snarast.

Hallandstrafiken har med skrivelse den 2 januari 2006 översänt förslag till trafikförsörjnings-plan för kollektivtrafiken i Halland 2006/2007 för yttrande. Planen har tagits fram enligt riktlinjerna i marknadsplanen och efter inkomna synpunkter från bl.a. allmänheten, entreprenörerna och kommunernas kontaktpersoner. I planen har föreslagits nya bussturer som ansluter till den utökade tågtrafiken på Västkustbanan och kostnaderna, utöver budget, för denna. Samtidigt finns förslag till indragning av trafik med lågt resande.
Artikeln publicerad av: Birgitta Karlsson