Justitiedepartementet

Kompetensförsörjningen till polisens brottsutredande verksamhet måste stärkas

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 13:00 CET

Beredningen för rättsväsendets utveckling, med generaldirektören Anders
Eriksson som ordförande, påbörjade sitt arbete för tre år sedan.
Beredningen har i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka
effektiviteten och kvaliteten i rättsväsendets arbete.
Beredningen kommer idag att överlämna sitt sjätte delbetänkande till
justitieministern (Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta
reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m., SOU 2003:114).
I betänkandet lämnas en redogörelse för läget i de verksamheter som
bedrivs inom främst polis-, åklagar- och domstolsväsendena samt
kriminalvården. Med utgångspunkt i bland annat den redogörelsen görs i
betänkandet en analys av behovet av fortsatta reformer inom
rättsväsendet i de frågor som ankommer på beredningen.
Beredningen konstaterar att det för närvarande pågår ett tämligen
omfattande arbete när det gäller rekryterings- och utbildningsfrågor
inom rättsväsendet. Beredningen anser emellertid att det finns brister
i kompetensförsörjningen till polisens brottsutredande verksamhet.
Beredningens bedömning är att det inom polisens brottsutredande
verksamhet alltjämt ska finnas ett starkt inslag av utredare med
traditionell polisiär utbildning. De poliser som utreder brott av mer
kvalificerat slag föreslås dock få en bättre och mer enhetlig
utbildning. Beredningen lämnar därför förslag om en ny
kriminalpolisutbildning som ska kunna bedrivas vid högskola. Vidare
föreslås att även andra yrkeskategorier än sådana med sedvanlig
polisutbildning ska kunna användas för att inom polisväsendet arbeta
med brottsutredning. Det gäller jurister, ekonomer, naturvetare,
tekniker m.m. Enligt förslaget ska dessa specialister – som ska ges en
kompletterande utbildning med inriktning på brottsutredning - benämnas
kriminalutredare. En kriminalutredare föreslås få i princip samma
befogenheter som en polisman har under en brottsutredning.
När det gäller den brottsutredande verksamheten konstaterar beredningen
vidare att det är nödvändigt att rättsväsendet förses med tillräckliga
resurser om den nuvarande otillfredsställande situationen när det
gäller att uppdaga och utreda brott ska kunna avhjälpas. Därutöver
fordras enligt beredningen ytterligare åtgärder inom
utvecklingsområdet. Det gäller bland annat en fortsatt utveckling av
IT-stödet. Andra områden där det finns ett reformbehov gäller bland
annat den närmare fördelningen av arbetsuppgifter mellan polis och
åklagare samt frågan om sekretess mellan rättsväsendets myndigheter.
Till de sistnämnda frågorna avser beredningen att återkomma i senare
betänkanden.
När det gäller genomströmningstiderna för mål och ärenden i
brottmålsprocessen – som är en annan central fråga i beredningens
arbete - konstaterar beredningen att det genom de förslag som man
tidigare lagt fram i sammanlagt fem olika betänkanden samt det arbete
som skett eller pågår på annat håll, främst inom rättsväsendets
myndigheter, bör ha lagts en god grund för att åstadkomma väsentliga
förbättringar inom det området. Beredningen anger dock att arbetet med
att minska genomströmningstiderna måste fortsätta. Bedömningen är att
det arbetet – som främst rör arbetsorganisatoriska frågor - för
närvarande i huvudsak kan skötas av myndigheterna själva.
I betänkandet redovisas också beredningens överväganden när det gäller
behovet av en specialisering av den brottsutredande verksamheten inom
närpolisen. Beredningen lämnar dessutom förslag som syftar till en ökad
samordning av beslut rörande lokalisering av rättsväsendets
myndigheter.

Anders Eriksson
Ordförande
08-700 08 77
070-696 08 77

Birgitta Trägårdh
Sekreterare
08-405 47 45

Per Lagerud
Sekreterare
08-405 46 36