Paper Province

Kompetensnätverk fick veta mer om Age Management: "Demografisk tidvattensvåg kan tvinga oss att senarelägga pensionsåldern"

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 11:54 CET

Stefan Vallerius har tillsammans med Georg Uggleberg skrivit boken "Age Management – att sätta kompetens före ålder”.

"Vi står inför en ny tillvaro", enligt författarna: "De 65-åringar som behövde gå i pension förr behöver idag snarare ett fortsatt stimulerande arbetsliv och nya utmaningar. Samtidigt visar den demografiska utvecklingen att den äldre arbetskraftens potential verkligen behövs på våra arbetsplatser".

 

Stefan Vallerius är Associate Partner på HR On Demand AB sedan 1 september i år. Innan dess har han jobbat tio år med Human Resource-frågor inom Södra-koncernen. Boken "Age Management" bygger på jämförelsen mellan svenska och engelska företag om hur de arbetar med kunskapsöverföring i organisationer som genomgår stora personalförändringar eller har många pensionsavgångar.

 

"Age Management handlar om hur företag och organisationer kan behålla kompetensen genom att ta tillvara potentialen hos varje enskild individ oavsett ålder", förklarade Stefan Vallerius: "Genom att beakta behoven i olika faser i livet kan man anpassa arbetslivet så att personalen kan och orkar arbeta längre - oavsett om det gäller småbarnsföräldrar eller äldre personer som står inför pensionering".

 

Flera faktorer ligger bakom att arbetsmarknaden står inför en demografisk tidvattensvåg, enligt Stefan Vallerius: ”Vi har ett åldrande samhälle med stora pensionsavgångar samtidigt som ungdomarna senarelägger inträder på arbetsmarknaden. Det är en ekvation som inte går ihop - därför behöver arbetslivet anpassas så vi kan arbeta längre genom att senarelägga pensionsåldern”.

 

"Ytterst handlar det om att behålla den enskildes arbetsförmåga och arbetsglädje även efter 65 - och därmed också värdefull kompetens i verksamheten", betonade Stefan Vallerius och pekade på fyra hörnstenar:

  • Hälsa - som måste vårdas      genom förebyggande friskvårdsinsatser;
  • Arbetsmiljö - som måste      anpassas till den enskildes behov när det gäller såväl fysisk som      psykosocial miljö;
  • Kompetens - som måste      underhållas och uppdateras kontinuerligt;
  • Värderingar - som gäller      myter om och inställningar till äldre på arbetsmarknaden.

 

Stefan Vallerius har studerat hur Age Management fungerar i praktiken i olika länder.

"I England har de tagit bort åldern när man måste sluta arbeta och allt fler länder tvingas nu av nationalekonomiska skäl höja pensionsåldern", berättade han och summerade: "Jag tror att även vi i Sverige kommer att behöva senarelägga pensionsåldern till kanske 70-75 år".

 

Men för att främja en sådan utveckling krävs mer flexibla arbets- och pensionsalternativ som exempelvis "80-90-100-konceptet".

"Det är ett lyckat exempel där äldre medarbetare erbjuds att arbeta 80 procent till 90 procents lön och 100 procents pensionsavsättning - och detta utan att det märks på effektiviteten".

Samtidigt ställs det ökade krav på verksamheternas personalfunktioner som måste verka mer strategiskt och långsiktigt.

"Gör en ordentlig ålderprofilering av företaget, analysera vilka strategiska kunskaper som behövs i framtiden och skapa ett kunskapsöverföringsprogram för att säkra kompetenskontinuiteten", gav Stefan Vallerius som råd till deltagarna på nätverksträffen.

 

Nätverksträffen - som hölls 26 oktober - avslutades med gruppdiskussioner kring Age Management och allmänt nätverksmingel. "Fräscha diskussioner med kollegor från andra branscher som gav en hel del tankeställare men också idéer", enligt några av deltagarna - ett 30-tal från både klusterföretag och offentlig verksamhet.

 

Kompetensnätverket NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte, Rekrytering och Omställning) är ett regionalt nätverk för kompetensfrågor som startats av KOM-INN-projektet. Tanken är att nätverket ska träffas fem gånger per år för att utbyta erfarenheter, lära av varandra, finna och identifiera användbara metoder, samarbeta för en positiv utveckling i respektive organisationer. 

 

KOM-INN! är en regional satsning inom kompetensförsörjning, där syftet är att säkra kompetens till regionen nu och i framtiden. KOM-INN! drivs av de värmländska klusterorganisationerna (Compare, The Paper Province, The Packaging Arean och Stål & Verkstad) i samarbetet med Karlstads universitet och Region Värmland. KOM-INN! finansieras av VINNOVA, Region Värmland och Karlstads universitet.

 

För mer information: Monica Brandelius; m.brandelius@paperprovince.com; telefon 0705-666442