Banverket

Kompletterande studie - Järnvägen kan inte dras längs motorvägen hela sträckan Landvetter-Borås

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:38 CET

I en tilläggsstudie visar Banverket att den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås inte kan följa motorvägen hela sträckan från Landvetter till Borås. Studien visar att järnvägen antingen kan dras längs motorvägen på sträckan Landvetter-Kråktorp eller på sträckan Kråktorp-Borås. Inte på båda sträckorna.

Utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg-Borås utreds i tre etapper; Almedal-Mölnlycke, Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd och Bollebygd-Borås.

I förstudien för sträckan mellan Bollebygd-Borås har Banverket beskrivit två olika principer, en nordlig och en sydlig, för att dra järnvägen. Den södra principen illustreras med en tänkt dragning nära motorvägen österut från Bollebygd. En princip som skulle kunna följa på en eventuell dragning nära motorvägen i föregående etapp, Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd.

Nya fakta har nu framkommit under arbetet med beslutshandlingen i järnvägsutredningen för delsträckan mellan Mölnlycke och Rävlanda/Bollebygd. Dessa fakta pekar på behovet av ett rakspår vid den framtida stationen i Kråktorp. En sådan station kräver ett rakspår på minst 700 meter om inte växlarna skall hamna i kurva, vilket är mycket olämpligt. Detta innebär att vi kan behöva välja mellan att följa motorvägen i Härryda kommun för att sedan tvingas lämna motorvägen vid Bollebygd. Eller också lämna sträckningen längs motorvägen i Härryda och istället följa motorvägen i Bollebygds kommun.

Förlängd remisstid
Remisstiden sträcker sig till den 20 juni 2006. Då önskar Banverket också att alla remissinstanser, med stöd i den nya kunskapen, skall lämna nya svar om vilket alternativ de förordar i järnvägsutredningen Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd. Den 20 juni skall även remissvaren för förstudien om sträckan Bollebygd-Borås vara inne.


Fakta - järnvägen Göteborg-Borås
Järnvägen Göteborg-Borås är en viktig järnväg för västra Sverige. Nuvarande järnväg har låg banstandard med enkelspår, plankorsningar, långa restider och begränsad kapacitet.

Det råder en bred politisk enighet om vikten av att bygga ut järnvägen till dubbelspår hela vägen mellan Göteborg och Borås samt att koppla samman tåg och flyg med en station under Landvetter flygplats.

Målet är att skapa en tillräckligt snabb och frekvent tågtrafik mellan städerna, som kan konkurrera med vägtrafiken och medverka till en regionförstoring.