TV 4 AB

Koncessionsavgift på televisionens område

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 00:00 CEST

Nedanstående pressmeddelande
har idag skickats från Kulturdepartementet:

Koncessionsavgiftsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Koncessionsavgift på televisionens område (SOU 2003:47) till chefen för Kulturdepartementet.

Utredningens uppdrag har varit att se över reglerna för koncessionsavgift på televisionens område. I uppdraget har ingått att beskriva förändringarna inom TV-området och analysera vilka konsekvenser utvecklingen haft för konkurrenssituationen på TV-reklammarknaden och för TV4 AB:s ställning gentemot konkurrerande reklam-TV-kanaler. I uppdraget har också ingått att analysera hur konkurrenssituationen på TV-reklammarknaden kan komma att påverkas av skiftet från analog till digital sändningsteknik i marknätet. Enligt direktiven skall utredningen - om den kommer fram till att en avgiftsskyldighet fortsatt är motiverad - lämna förslag om hur stor avgiften skall vara och hur den skall beräknas för att fylla avsedd konkurrensreglerande funktion.

Utredningen har i sina överväganden utgått ifrån förslagen i den proposition om digitala TV-sändningar som för närvarande behandlas i riksdagen. Enligt propositionen skall de analoga marksändningarna ha upphört senast den 1 oktober 2007.

Utredningen har kommit fram till att en avgiftsskyldighet är fortsatt motiverad för att fylla avsedd konkurrensreglerande funktion och föreslår att koncessionsavgiften i sin nuvarande konstruktion skall behållas.
När de analoga marksändningarna upphör finns det dock inte längre förutsättningar att tillämpa lagen om koncessionsavgift. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna om koncessionsavgift på televisionens område skall upphöra att gälla vid utgången av september månad 2007.

Vidare bör koncessionsavgiften sänkas i takt med att tittarna övergår från analoga till digitala sändningar i marknätet.

Utredningen föreslår för enkelhetens skull att avgiftsbeloppen skall reduceras med ett lika stort belopp för varje år fram till dess att de analoga marksändningarna upphör helt, dvs. med 20 procent för år 2004, med 40 procent för år 2005, med 60 procent för år 2006 och med 80 procent för år 2007.

Utredningen föreslår slutligen att särregler införs för reklamintäkter som härrör från regionala TV-sändningar. På reklamintäkter från sådana sändningar skall avgiften alltid tas ut med 20 procent, dvs. den lägsta av de procentsatser med vilken TV-reklamintäkter för närvarande belastas.

Utredningens förslag innebär att koncessionsavgiften kan beräknas minska med sammanlagt 800 miljoner kr under fyraårsperioden.

Kontaktperson på TV4 är Johan Winlund, informatör, 08-459 40 37