Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern företag och hushåll, februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:37 CET

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, ökade närmare fyra enheter mellan januari och februari i år. Indikatorn har stigit tio månader i rad och den ligger nu på en nivå som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är
starkare än normalt.
Företag: Konfidensindikatorn för näringslivet steg ytterligare tre enheter i februari. Den har nu stigit elva månader i rad och ligger klart över det historiska genomsnittet. Samtliga sektorer
i näringslivet, utom detaljhandeln, bidrog i positiv riktning. Konfi densindikatorn för detaljhandeln föll tillbaka i februari efter rekordnoteringen månaden innan.

Hushåll:Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och Sveriges ekonomi, steg under februari med 4,5 enheter till 13,0. Denna nivå på CCI innebär att hushållen
har en mer positiv uppfattning om det ekonomiska läget än normalt. Främst är det synen på svensk ekonomi som är positiv och makroindex steg med hela 16,2 enheter mellan januari och februari. Den kraftiga ökningen beror huvudsakligen på hushållens ljusare syn på arbetsmarknaden. Mikroindex, som mäter hushållens syn på sin egen ekonomi, ökade mer försiktigt och steg med en dryg enhet till 4,8, vilket är strax under det historiska genomsnittet.

För mer information:
Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern,
tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04

Maria Andersson, ansvarig Konjunkturbarometern
hushåll tel: 08-453 59 52
Sarah Hegardt Grant
Informationschef
Konjunkturinstitutet

tel: 08-453 59 11
mobil: 070-267 80 41