Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern företag och hushåll, januari 2010

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 10:08 CET

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, steg med drygt två enheter mellan december och januari, till 103,4. Det är den högsta nivån på barometerindikatorn sedan mars 2008. Samtliga ingående sektorer bidrog positivt till uppgången.

Företag: Näringslivet alltmer optimistiskt
Konfidensindikatorn för näringslivet steg 15 enheter mellan tredje och fjärde kvartalet 2009. Från bottennoteringen under första kvartalet 2009 har indikatorn stigit närmare 40 enheter och den ligger nu klart över det historiska genomsnittet.

Hushåll: Hushållen fortfarande något mer positiva än normalt
Hushållens konfidensindikator (CCI) steg med en knapp enhet mellan december och januari, till 8,5. Denna nivå på CCI ligger något över det historiska genomsnittet, vilket indikerar att hushållens syn på det ekonomiska läget är något mer positiv än normalt. Denna bild backas upp av mikroindex som mäter hushållens syn på sin egen ekonomi och som ökat med 0,4 enheter. Hushållens syn på svensk ekonomi är däremot något mer negativ jämfört med förra månaden och makroindex har fallit med 1,5 enheter.

För ytterligare information kontakta:
Roger Knudsen, enhetschef Konjunkturbarometern, tel: 08-453 59 06 eller 070-491 36 04
Maria Billstam, ansvarig Konjunkturbarometern Hushåll tel: 08-453 59 04
Sarah Hegardt Grant
Informationschef
Konjunkturinstitutet

tel: 08-453 59 11
mobil: 070-267 80 41