Konjunkturinstitutet

Konjunkturbarometern Kvartal. Juli 2003

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 16:38 CEST

Läget i tillverkningsindustrin har försämrats under andra kvartalet i år. Företagen räknade med ökad orderingång, men istället har efterfrågan minskat från såväl hemma- som exportmarknaden. Produktionstillväxten har stagnerat och sysselsättningen har fortsatt att minska.

Konfidensindikatorn sjönk rejält och ligger nu klart under genomsnittet. Industrins förväntningar inför tredje kvartalet är ganska pessimistiska och man räknar inte med någon förbättring av läget under perioden. Såväl orderingång som produktionsvolym väntas bli oförändrade medan sysselsättningen bedöms minska ytterligare.

Aktiviteten i byggsektorn har fortsatt att sjunka under andra kvartalet. Såväl byggande som sysselsättning har minskat, orderläget är svagt och anbudspriserna har sänkts ytterligare. Byggföretagen räknar med fortsatt minskat byggande och lägre sysselsättning under tredje kvartalet. Inte heller på ett års sikt väntar man sig en vändning uppåt.

Även inom handeln börjar man se mer påtagliga tecken på avmattning. Försäljningen inom handel med motorfordon och i partihandel har minskat under andra kvartalet. Samtidigt redovisar dagligvaruhandeln en klart lägre tillväxt än tidigare och i sällanköpsvaruhandeln tycks tillväxten ha stagnerat. Inför tredje kvartalet räknar bilhandeln med en viss fortsatt försvagning av försäljningen. Partihandeln förutser inga större förändringar medan dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel väntar sig ökad försäljning.

Gemensamt för tjänstenäringarna är att orderläget är svagt och flertalet företag uppger att volymen på inneliggande uppdrag är för liten. Efterfrågan under andra kvartalet blev en besvikelse i samtliga sektorer jämfört med förväntningarna. Åkerierna redovisar minskad efterfrågan medan datakonsulter och uppdragsverksamhet rapporterar i stort sett oförändrad efterfrågan. Inför tredje kvartalet räknar åkerierna med en oförändrad efterfrågan medan datakonsulter och uppdragsverksamhet förutser en viss tillväxt.

Kontaktperson: Roger Knudsen

För diagram, se bifogad fil